Защита на потребителите

Предоставяните от нас юридически услуги в областта на защита на потребителите обхващат както консултации и съдействие при защитата на потребителските права; така и защита на търговците срещу неоснователни жалби на потребители.

По-конкретно предлагаме юридически услуги и консултации относно:

 • Правото на информация на потребителите относно предлаганите от търговците стоки и услуги;
 • Нормативните изисквания за предоставяне информация на потребителите;
 • етикетирането на различните видове стоки; изискванията към указанията за употреба на стоките и обозначаването на цените на стоките и услугите;
 • Защита на потребителите срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
 • Изискванията към различните търговски практики и способи за продажба; включително при сключването на договори извън търговския обект и договори от разстояние (напр. договори по Интернет или по телефона);
 • Защита на икономическите интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба; както и при неравноправни договорни условия;
 • Правата и задълженията на потребителите и търговците при предоставянето и ползването на гаранции за стоките;
 • Изискванията към безопасността и качеството на стоките и услугите;
 • Предявяване на рекламации;
 • Отговорност на търговците и право на потребителите на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
 • Изготвяне на потребителски жалби и искове срещу нялоялни търговски практики, способи за продажба и неравноправни договорни клаузи;
 • Процесуално представителство на потребители пред компетентните административни органи и съдилища за защита правата на потребителите, включително по колективни искове;

Правни услуги за търговците

 • Процесуално представителство на търговци пред компетентните административни органи и съдилища срещу неоснователни потребителски жалби и искове, включително по колективни искове;
 • Съдействие и процесуално представителство на търговци; – в административнит и административнонаказателните процедури по контрол за прилагането на Закона за защита на потребителите (ЗЗП)
 • Обжалването по административен и съдебен ред на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления;

Можете да се свържете с нас на мобилен 0888011848, чрез viber или чрез e-mail: adv.stoychevska@gmail.com; или през контактната форма на сайта.