Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Прекратяване на изпълнителното дело при бездействие

Прекратяване на изпълнителното дело при бездействие на взискателя. Други основания за прекратяване на изпълнително дело.Спиране на изпълнително дело.

Изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, ако взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години.

Важно: Това основание за прекратяване не се отнася за изпълнителните дела за издръжка.

Прекратяването на изпълнителното производство поради т.нар."перемпция" настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да прогласи в постановление вече настъпилото прекратяване, когато установи осъществяването на съответните правно релевантни факти. Няма значение дали съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на принудителното изпълнение и кога ще направи това. Прекратяването на изпълнителното производство става по право, като новата давност е започнала да тече от предприемането на последното по време валидно изпълнително действие.

Предпоставките за прекратяване на изпълнението по силата на закона са две:  не предприемане на изпълнителни действия по молба на взискателя и изтичане на двегодишен преклузивен срок.

Следва да се има предвид, че давността се прекъсва от предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ (независимо от това дали прилагането му е поискано от взискателя и или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане на взискателя съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ ) - насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършване на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т.н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица.

Не са изпълнителни действия и не прекъсват давността :образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.

При прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона, съдебният изпълнител е длъжен служебно да вдигне наложените запори или възбрани.Ако точно в този момент-след изтичане на 2-годишния срок, в банкова сметка на длъжника постъпят някакви пари и същите бъдат удържани в полза на взискателя, те подлежат на връщане. Обяснението е, че кредиторът неоснователно се е обогатил, защото основанието за удържането, вече е отпаднало и същият е получил недължимо плащане.

Какво може да направи взискателят, ако изпълнителното дело е прекратено?

Той може, в случай, че не е изтекла погасителната давност на неговия изпълнителен лист, да образува ново изпълнително дело. Тогава той ще има възможността отново да поиска извършване на изпълнителни действия спрямо длъжника си.Добре е да знаем, че когато има образувано изпълнително дело и докато трае то, давност не тече.
Ако сме длъжници, то за нас прекратяването по силата на закона, е приятна възможност, но не бива да забравяме, че е съвсем реално срещу нас да бъде образувано ново изпълнително дело въз основа на същия изпълнителен лист.

Ако сме взискатели, трябва да бъдем максимално активни в образуваното по наша инициатива изпълнително дело и да не забравяме да следим за давността на изпълнителния си лист.

Други основания за прекратяване на изпълнителното производството

1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска;

2. взискателят е поискал това писмено;

3. изпълнителният лист бъде обезсилен;

4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;

5. посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;

6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на освобождаване на взискателя от такси и разноски/ чл.83 от ГПК/;

7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 – оспорване на вземането по исков ред или чл. 440 / иск от трето лице, заведен срещу взискателя и длъжника, с който се установява, че имуществото срещу което е насочено изпълнението не принадлежи на длъжника/;

Във всички случаи на прекратяване на изпълнителното производство съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори, след като постановлението за прекратяване влезе в сила.

Прекратяването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния изпълнител.

Кога се спира изпълнителното производство?

Съгласно чл.432 от ГПК Изпълнителното производство се спира:

1. от съда в случаите по чл. 245, ал. 1 и 2 / спиране и прекратяване на предварително изпълнение/, чл. 309, ал. 1 / при подаване на молба за отмяна на влязло в сила решение, ако е поискано от страната и допуснато от съда/, чл. 397, ал. 1, т. 3/ когато спирането е допуснато като обезпечителна мярка/, чл. 438 / при обжалване действията на съдебният изпълнител, ако е поискано от страната и допуснато от съда/ и 524 / спиране на въвод/;

2. по искане на взискателя;

3. в случаите по чл. 229, ал. 1, т. 2 и 3 / в случай на смърт на някоя от страните; когато е необходимо да се учреди попечител или настойник на някоя от страните/, с изключение на проданта на недвижим имот, за която е било вече направено обявление;

4. в случаите по чл. 282, ал. 2 / подаване на касационна жалба, ако е поискано от страната и допуснато от съда/, както и когато обжалваното въззивно решение бъде отменено от Върховния касационен съд;

5. в случаите по чл. 624, ал. 4 / Спиране или ограничаване на изпълнението по смисъла на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ, L 199/1 от 31 юли 2007 г.) се постановява от съда, пред който делото е висящо, а при влязло в сила разпореждане - от първоинстанционния съд /;

6. в случаите по чл. 627б, ал. 2/ в случаите на изпълнение на решение, постановено в държава членка, която е обвързана от Хагския протокол от 2007 г. - отказ или спиране на изпълнението по смисъла на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 4/2009 се постановява от окръжния съд /;

7. в други случаи, предвидени в закон.