Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Електронен публичен търг

Създаване на онлайн платформа за електронни публични търгове по реда на ГПК

            С последните промени в ГПК беше въведена възможността вещ, върху която е насочено изпълнение да бъде продавана по правилата на електронен публичен търг.

В 18-месечен срок от влизането в сила на измененията в ГПК Министерството на правосъдието трябва да създаде онлайн платформата за електронни публични търгове, а в 12-месечен срок министърът на правосъдието следва да издаде наредба за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

Какви са предимствата на Електронните публични търгове?

Намираме за съществено в новата регламентация, възможността по писмено искане на собственика на недвижим имот съдебен изпълнител да може да проведе електронен публичен търг и без да е представен изпълнителен лист. При наличие на ипотека или особен залог върху имота за провеждане на търга се изисква писмено съгласие на ипотекарния или заложния кредитор. Началната цена на вещите се посочва от собственика, а в случаите на учредена ипотека или особен залог - от собственика и обезпечения кредитор.

Считаме, че тази възможност ще доведе до намаляване на съдебните и разноските по изпълнението, като длъжниците ще могат да продават сами вещите си преди срещу тях да е издаден изпълнителен лист и съответно да са им присъдени разноски.

Дали въвеждането на електронните търгове ще повиши доверието на гражданите към съдебните изпълнители, тепърва ще се види, но може да се каже, че чрез електроните публични търгове процесът ще стане публично достъпен, анонимен и проследим. Никой от участниците в е-търга не вижда кои са останалите наддавачи, а само собствените си оферти и най-високата към дадения момент. Системата ще позволява всяко действие не само на наддавачите, но и на съдебния изпълнител, да бъде проследено и ако има проблеми или сянка на съмнение, че нещо не е както трябва, администраторите на системата могат да предоставят информация какво се е случило. Така няма да има съмнения, че някои търгове са нагласени за определени хора. Електронните търгове са страхотен инструмент - от една страна да се повиши доверието в съдебните изпълнители, а от друга страна те да бъдат контролирани. 

Електронни търгове се провеждат успешно в Унгария, Латвия, Казахстан, Франция, Холандия, Белгия, Пошла, Словакия, Латвия и САЩ.

Предимствата на електронните публични търгове са значителни. Съдебният изпълнител на практика не участва в тази процедура, всичко се извършва по електронен път. Наддавачите не се познават един друг, не знаят колко предложения има. Въобще липсват възможности за злоупотреби. На практика органът, провеждащ търга, само подава информацията в платформата за търгове, а самото наддаване се извършва компютъризирано. Това прави търговете надеждни и прозрачни. С електронните търгове се премахват писмените оферти и се елиминира подаването на множество оферти.

Друго предимство е регламентираната в ГПК възможност покупката на недвижима вещ от електронен публичен търг да бъде финансирана от кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции. В този случай плащането на сумата, с която се кредитира покупката ще се извършва от кредитната институция по посочената в обявлението за публична продажба банкова сметка на съдебния изпълнител. В случай че постановлението за възлагане бъде отменено по реда на чл. 435 и следващите от ГПК, съдебният изпълнител, извършващ продажбата ще връща получената по реда на предходната алинея сума на финансиращата кредитна институция. Предвижда се и възможност по писмено искане на финансиращата кредитна институция, съдебният изпълнител да вписва заедно с постановлението за възлагане и законна ипотека върху имота.

Как ще се провеждат Електронните публични търгове?

Мястото на провеждане на електронния публичен търг е онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Наддаването на електронния публичен търг ще продължава 7 дни и ще завършва в 17,00 часа на последния ден, в случай че няма подадено ново наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. В случай че през последните 10 минути на търга се подаде ново наддавателно предложение, търгът се удължава автоматично с още 10 минути. Търгът приключва, след като през последните 10 минути няма подадено наддавателно предложение.

Регистрацията на наддавачите ще се извършва с електронен подпис или в канцеларията на съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител, извършващ продажбата, оторизира или отказва оторизация на регистрирания наддавач в 5-дневен срок от регистрацията на наддавача. Съдебният изпълнител отказва оторизация, ако не е внесен задатък, както и в случаите по чл. 490, ал. 1 / Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат право да вземат участие в наддаването/.

Регистрирането на наддавачите за участие в електронния търг ще продължава един месец и ще завършва в 17,00 часа на посочения в обявлението ден.

Наддавателните предложения се увеличават с една стъпка. Стъпката при провеждането на електронен публичен търг е определена в чл.501д от ГПК и представлява процент от началната цена и е в размер, както следва:

1. при начална цена до 10 000 лв. - 10 на сто от началната цена;

2. при начална цена от 10 000 до 100 000 лв. - 5 на сто от началната цена;

3. при начална цена над 100 000 лв. - 2 на сто от началната цена.

Последната заявена от наддавач цена ще е публична в онлайн платформата за електронни публични търгове. След края на електронния публичен търг платформата за електронни търгове ще изпраща автоматично съобщение до всички оторизирани наддавачи за достигната цена на имуществото.

В двуседмичен срок, обявения за купувач следва да внесе по сметка на съдебния изпълнител цената, като приспадне заплатения от него задатък. При не плащане на цената за купувач се обявява за купувач на имота наддавача, който е предложил следващата най-висока цена; ако този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната; наддавачът, който е бил обявен за купувач, но не внесе в срок предложената цена, губи платеният от него задатък; след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.