Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Събиране на вземания

Какви услуги предлагаме?

 

• Представителство и посредничество при събиране на вземания;

• Представителство пред лоши длъжници;

• Посредничество в преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения;

• Посредничество в търговски спорове по неизплатени фактури;

• Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове;

• Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник;

• Водене на искови съдебни производства;

• Консултации във връзка със събиране на дългове и вземания;

• Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;

• Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки.

Метод на работа

 

• Адвокатска кантора Стойчевска действа изцяло в интерес на клиентите си и съгласно техните изисквания и очаквания.

• Когато успеем да постигнем споразумение с длъжника, ние изготвяме погасителни планове, за чието изпълнение впоследствие следим.

• Преди да подпишем каквито и да е споразумения, ние извършваме действия, които целят бъдещото обезпечаване на задължението и изготвяме документи, които при една последвала недобросъвестност на длъжника биха чувствително съкратили процедурата по събиране на вземането.

• Ние действаме превантивно – в случаите, когато длъжникът отново не погаси задълженията си.

• Когато съществува противоречие по отношение на въпроса дали изобщо съществува задължение, ние действаме според случая, като целим избягване на съдебния спор. В случай, че съдебното производство е наложително, ние предприемаме различни видове стратегии, които целят положително въздействие върху длъжника в течение на съдебната процедура.

• Когато няма възможност да бъде постигнато извънсъдебно споразумение Адвокатска кантора Стойчевска представлява клиентите си в различни видове съдебни производства срещу насрещната страна, които в много случаи действат превантивно – запориране на сметки, налагане на възбрани върху имоти, запори на трудови възнаграждения и пр. Ние предварително извършваме проверка за имотното състояние на длъжника и действаме според условията.

Събиране на вземания и действия срещу длъжника

 

• Преди да бъдат заведени каквито и да е съдебни искове, ние правим всичко възможно за доброволното уреждане на въпросите, свързани със събирането на дълга.

• Когато усилията ни се окажат недостатъчни, ние действаме с всичко позволени от закона средства за да съберем вземанията на клиентите си.

• Работата ни започва с проучване на длъжника. Действията, които ще предприемем ще бъдат съобразени с тяхното финансовото и социалното състояние на длъжника и възможностите му за своевременно плащане на задължението и събиране на дълга.

• След проучване и писмено уведомяване на длъжника, ние започваме да преговаряме с длъжниците чрез телефонни разговори или посещения на място. В случаите, когато преценим, че преговорите са безуспешни, ние заедно с клиента избираме подходящ вариант за действие.

• В голяма степен ефективността и бързината по събиране на вземането зависи от навременните действия на клиентите ни. Колкото по-рано кредиторът се обърне към нас, толкова е по-голяма вероятността дългът да бъде върнат своевременно и без затруднения.

Съдебни действия

 

• Извънсъдебните мерки за събиране на дълг невинаги се оказват ефективни. Съобразените със закона съдебни действия, макар да не са най-бързия вариант, със сигурност са най-твърдия и ефективен метод срещу неизправните длъжници.

•С влизане в сила на новия Гражданско-процесуален кодекс, бяха очертани ред все още нови за българския правен ред способи за ефективно уреждане на въпросите, свързани с издължаването. Ние действаме по пълномощие на клиента и с избран от него след предварителен и обстоен анализ способ.

•След снабдяване с изпълнителния лист, ние представляваме клиента пред съдебен изпълнител с цел максимално бързото погасяване на конкретния дълг.

• В течение на съдебното производство, ние информираме клиентите си за неговия ход и за възникналите проблеми на всеки един етап.