Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Заповедно производство

Какво да правим когато получим Заповед за изпълнение на задължение към Топлофикация, Софийска вода, Телекомуникационни компании, Банкови и финансови институции и др. кредитори Какво е Заповедно производство и Заповед за изпълнение?

Заповедното производство е част от изпълнителния процес. Целта му е да облекчи кредиторите, които предполагат, че длъжниците им няма да оспорят задължението, както и да разтоварят съдебната система.

Съгласно Чл.410 ГПК заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение: - за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд (т.е. до 25 000 лева) - за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд;

Какво е заповед за изпълнение?

Заповедта за изпълнение е акт на съда. Този акт замества съдебното решение. С други думи не е необходимо съдът да се произнесе с решение или определение и да се мине по реда на цялото исково производство. Достатъчно е кредиторът да получи заповед за изпълнение. Заповедта за изпълнение замества съдебното решение като изпълнително основание. Не е нужно да е на лице съдебно решение, за да започне изпълнително производство. Заповедта е напълно достатъчна. Заповедта за изпълнение е бърз способ за реализиране на права. Тя спестява същинският исков процес.

Какво е заповед за незабавно изпълнение?

Съгласно чл.417 от ГПК заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;

2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;

4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението - относно предаването на заложени вещи;

5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг - относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;

6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;

7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;

8. акт за начет;

9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

В този случай кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение. Когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, изпълнението на задължението или настъпването на обстоятелството трябва да бъдат удостоверени с официален или с изходящ от длъжника документ.

Какво да правите когато получите Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК?

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.

Съгласно чл.414 ГПК Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван. Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса. Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418.

Важно: Препоръчваме ви да подавате възражение срещу издадена Заповед за изпълнение в случай, че оспорвате размера или основанието на задължението, като например изтекла погасителна давност, частично погасяване на задължението поради плащане, оспорване размер на лихви, оспорване на документите на които се основава вземането и др. или, ако имате интерес от отлагане принудителното събиране на вземането във времето. В противен случай, подавайки възражение ще принудите кредитора да заведе исково производство срещу вас, което при положително развитие за кредитора ще ви натовари с допълнителни държавни такси, разноски по делото, адвокатски възнаграждения, лихви, на по-късен етап и разноски по изпълнителното производство. Така може да се окаже, че ще трябва да заплатите за безспорно ваше задължение разноски по-големи от самото задължение. Ако вашият случай е такъв Ви препоръчваме да се свържете с кредитора си и да подпишете Споразумение с него за разсрочено плащане на задълженията ви, за да избегнете плащането на следващите се разноски.

Ако обективираното в Заповедта за изпълнение вземане е спорно или не дължите сумата, то тогава внимавайте да не пропуснете срока за подаване на възражение, тъй като ако не го подадете в срок Заповедта за изпълнение ще влезе в сила и съдът ще издаде изпълнителен лист срещу вас.

Какво да правите когато получите Заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК?

Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение и може да се основе само на съображения, извлечени от актове по чл. 417. Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението. Възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1 - 8, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Когато в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства, съдът, постановил незабавно изпълнение, може да го спре.

Какви други възможности имате за защита срещу издадени Заповеди по реда на чл.410 и чл.417 ГПК?

В едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможност да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд, когато:

1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;

2. заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България;

3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;

4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Едновременно с възражението длъжникът може да упражни и правата си по чл. 413, ал. 1/обжалване на заповедта за изпълнение, в частта относно разноските/ и чл. 419, ал. 1/обжалване на разпореждането, с което е уважена молбата за незабавно изпълнение/ Подаването на възражение пред въззивния съд не спира изпълнението на заповедта. По искане на длъжника съдът може да спре изпълнението при условията на чл. 282, ал. 2. Съдът приема възражението, когато установи, че са налице предпоставките по ал. 1. Ако възражението бъде прието, изпълнението на издадената заповед по чл. 410 се спира. Когато възражението е прието, съдът разглежда и подадените с възражението частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1.Когато възражението е прието, защото не са били налице предпоставките на чл. 411, ал. 2, т. 3 и 4/ длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България; длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България./, съдът служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

Съгласно чл. 424 ГПК длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок. Искът може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането.