Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Изпълнителни дела.Заповедно производство.

Адвокатска кантора " Стойчевска & Партньори" осигурява консултации, процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници, в производства по събиране на вземания и изпълнителни дела, както и следните правни услуги:

1. Процесуално представителство и защита на кредитори и длъжници при събиране на вземания и по изпълнителни дела;

2. Представителство и посредничество в преговори относно сключване на извънсъдебни споразумения за погасяване на задължения;

3. Процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници в искови съдебни производства по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд;

4. Образуване и представителство в обезпечителни производства, с цел обезпечаване вземанията на кредитора по бъдещи искове;

5. Процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници в заповедни производства и образуваните във връзка с тях изпълнителни дела.

6. Процесуално представителство и правна защита по привеждане в изпълнение на Европейска заповед за плащане на безспорно задължение.