Търговски спорове

търговски спорове

Кои спорове са търговски /чл.365 ГПК/?

Търговски спорове по смисъла на чл. 365 ГПК“ са тези, разглеждани по реда на гл. ХХХII ГПК, при родова подсъдност на ОС като първа инстанция и, когато се касае за предявени искове с предмет право или правно отношение, породено или отнасящо се до:

1. търговска сделка, включително сключването, тълкуването, действителността, изпълнението, неизпълнението или прекратяването и, последиците от прекратяването и, както и за попълване на празноти в търговска сделка или приспособяването и към нововъзникнали обстоятелства;

2. приватизационен договор, договор за обществена поръчка и концесионен договор;

3. участие в ТД или в друго ЮЛ – търговец, както и за установяване недопустимост или нищожност на вписването и за несъществуване на обстоятелство, вписано в ТР;

4. попълване МН, включително и УИ на кредиторите;

5. картелни споразумения, решения и съгласувани практики, концентрация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно или господстващо положение.

Съгласно правната регламентация в т.2

Съгласно Чл. 365, т. 2 търговски спорове са и приватизационен договор, договор за обществена поръчка и концесионен договор

ТР № 1 от 15.06.2010 г., по тълк. д. № 1/2009 г., ВКС, ОСTK, приватизационният договор не представлява търговска сделка. Той не е и от категорията на т.нар. абсолютни (обективни) търговски сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ като невключен в него. Касае се за административен договор. Затова и уредбата е тук, иначе би бил в обхвата на т. 1

Договор за обществена поръчка – да се различава от обжалването пред КЗК (например на решение за възлагане на обществена поръчка)
споровете във връзка с действията по процедурата по възлагане на обществената поръчка ще се разглеждат по административен ред и процесуални правила, докато
тези във връзка с изпълнението, неизпълнението, действителността на договорите за обществена поръчка са подведомствено на гражданския съд и ще се разгледа по реда на глава XXXII ГПК

Концесионен договор – спорна е материалноправната природа на концесионния договор
съгласно чл. 83 ЗК на обжалване по реда на посочената глава подлежи всяко решение на органите по ЗК, както и решенията на комисията за провеждане на процедурата по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3 ЗК. Компетентен да разгледа жалбите е административен орган в лицето на КЗК
последващите спорове във връзка с възникналия договор за концесия, включително за недействителността му, са от изключителната компетентност на гражданския съд и ще се разглеждат по реда на особеното исково ПТС

такива спорове са: относно изменението или допълнението на концесионния договор (чл. 71, ал. 3 ЗК);

относно недействителността му (чл. 95а, ал. 2 ЗК) и др.

исковете за обезщетение за вреди, претърпени в резултат на нарушение на ЗК при провеждане на процедура за предоставяне на концесия, се разглеждат по реда на АПК (чл. 95б ЗК)

Други спорове, включени в предметния обхват:

Чл. 365, т. 3 урежда, като търговски спорове и: участие в търговско дружество или в друго юридическо лице – търговец, както и за установяване на недопустимост или нищожност на вписването и за несъществуване на обстоятелство, вписано в търговския регистър

С чл. 365, т. 3, предл. 1 ГПК са обхванати изключително широк кръг от правни спорове, наричани в теорията „корпоративни спорове“. Например, такива са исковете по

чл. 74 ТЗ – за отмяна на решение на ОС на корпоративна общност
NB: някои решения на ОС може да имат много тежки пороци или да са т.нар. непоносими решения – решения в разрез с правовия ред (решение да се извърши престъпление). Тези две групи решения са нищожни и се атакуват с общите искове по 26 ЗЗД, а не по 74 ТЗ, но отново ще се разглежда по реда на ПТС
чл. 71 ТЗ – иск от отделен член на ТД за защита на правото на членство и отделните членствени права, когато те са нарушени от органи на дружеството

чл. 70 ТЗ – иск за недействителност на учредено ТД

чл. 95, ал. 1 ТЗ – иск за прекратяване на СД

чл. 517 ГПК – иск за прекратяване на ТД след налагане на запор на дела на съдружника в ТД

УИ за принадлежност към ТД – ако е наличен такъв спор – дали е съдружник, дали е акционер

чл. 70 ТЗ – иск за недействителност на учредено ТД

чл. 95, ал. 1 ТЗ – иск за прекратяване на СД

чл. 517 ГПК – иск за прекратяване на ТД след налагане на запор на дела на съдружника в ТД

УИ за принадлежност към ТД – ако е наличен такъв спор – дали е съдружник, дали е акционер

Търговски спорове, съгласно т.4 и 5

Чл. 365, т. 4: попълване масата на несъстоятелността, включително и установителните искове на кредиторите

Касае се за исковете:

  • за събиране на невнесения капитал от съдружник с ограничена отговорност по чл. 643 ТЗ,
  • за разваляне на договор за прехвърляне на вещни права върху НИ по чл. 644 ТЗ,
  • за обявяване недействителността на прихващане по чл. 645, ал. 3 ТЗ,
  • по чл. 646 и 647 ТЗ;
  • по чл. 135 ЗЗД, вр. с чл. 649 ТЗ;
  • по чл. 134 ЗЗД, вр. с чл. 649 ТЗ

Чл. 365, т. 5: картелни споразумения, решения и съгласувани практики, концентрация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно или господстващо положение/ искове за причинени вреди в следствие на извършени нарушения по ЗЗК, когато се търси обезщетение от виновното лице/

Свържете се с нас чрез формата на сайта или на Мобилен: 0888011848 за да получите безплатно правна консултация и първоначални насоки за вашият казус.

Можете да ни последвате и в социалните мрежи: