Location Image

гр.София, п.к.1606, бул." Тотлебен" № 5, ет.3

Time Image

Понеделник - Петък от 9:00 ч.-17.00 ч., след предварително уговорена среща или онлайн

Определение и видове на търговска марка

търговска марка

Определение за търговска марка

Търговска марка е от съществено значение за предприятията, тъй като тя им позволява да се отличават от конкуренцията и да установят уникалността на своите стоки и услуги. Това е важно, тъй като дава на потребителите възможността да разпознаят и свържат дадена марка с определена качествена или стилна характеристика. Търговска марка играе ключова роля в икономическото развитие на предприятията и допринасят за растежа на пазара. Тя предоставя правна защита на собствениците си и ги обезпечават със средства за борба срещу нелоялната конкуренция. Освен това, търговските марки създават доверие в потребителите, което води до повишаване на продажбите и по-голям успех на предприятието.

Видове търговска марка

 Търговската марка и марката за услуги се използват за означаване на стоки или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката. Притежание на две или повече лица, като разпореждането с тях се осъществява със съгласието на всички притежатели.

 Колективна марка е марка, притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица. Колективната марка се използва съгласно правила, приети от сдружението и представени в писмена форма в Патентното ведомство при подаване на заявката за регистрация.

 Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката. Притежателят на сертификатна марка не може да я използва за означаването на произвежданите от него стоки или услуги.

Словна марка – състои се от букви, абревиатури, думи, словосъчетания, девизи, имена, цифри и комбинации от тях: ADIDAS, COCA-COLA, CHANEL № 5, BMW

Комбинирана марка – съчетание от словни и/или фигуративни елементи и / или цветове. Комбинирана е и словна марка със специално графично изписване

Фигуративна марка – когато се състои от рисунки или фигури

Триизмерна марка – когато се състои от формата на стоката или нейната опаковка

Комбинация от цветове – когато се състои от два или повече цвята:

Звукова марка – мелодии, представени графично чрез ноти:

Related Post

регистрация на търговско дружество

Регистрация на търговско дружество в БългарияРегистрация на търговско дружество в България

Регистрацията на търговско дружество в България е регламентиран процес, който изисква подаване на документи в Агенцията по вписванията. В България съществуват различни видове търговски дружества, включително ЕООД, ООД, АД и

регистриране на търговска марка

Регистриране на търговска марка в БългарияРегистриране на търговска марка в България

Регистрирането на търговска марка в България е важен инструмент за защита на бизнеса. Какво представлява търговската марка и какви са изискванията и основанията за отказ на регистрация?