Статии

На тази страница ще публикуваме връзки към статии свързани с наследственото, търговското, административното, гражданското, европейското и други права. Някои от статии съдържат правни съвети и първоначални насоки за решаване на конкретни казусии. Разбира се не се колебайте да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от по-конкретни насоки и съвети.

вещно правни статии

Вещно правни статии :

Покупка на недвижим имот – статията съдържа правни съвети при покупка на недвижими имоти, право на строеж, както и какви услуги предлага адвокатската кантора;

Имот от съдебен изпълнител. Публичен търг– статията съдържа съвети и насоки при участие на клиентите в публичен търг;

Разпореждане с идеални части от съсобствен имот – съвети и насоки при разпореждане с идеални части от съсобствен имот;

Разлика между ателие и апартамент – статията съдържа законовите изсквания към самостоятелни обекти в сграда;

Съдебна делба – услуги предлагани от адвокатската кантора;

Фази на делба– общи положения, фази;

Съдебна делба на имот– особености при съдебна делба на съсобствена сграда, жилище или друг саностоятелен имот;

Ипотечни кредити – в статията са дадени насоки и съвети относно възможностите за закупуване на недвижим имот с ипотечен кредит, както и услугите, които адвокатската кантора предлага;

наследствено право

Наследствени, семейно правни статии:

Приемане и отказ от наследство – кога се открива наследството, правна същност на приемането и отказа от наследство, приемане на наследство по опис;

Съпружеска имуществена общност– какво е съпружеска имуществена общност, как възниква, жилище придобито чрез кредит по време на брака; Жилище придобито чрез кредит и дарение; Жилище придобито преди брака, но изплащано по време на брака;

Брачен договор – какво представлява брачния договор, какви клаузи могат и какви не могат да бъдат включени в съдържанието му, форма, кога се сключва, особености;

Семейно право – услуги предлагани от адвокатската кантора;

търговско право

Търговско правни статии:

Дружество със скрит съдружник – статия в която са разяснени отношенията между скрит и явен съдружници;

Заверка на документи в чужбина – начини за заверяване на документи в чужбина;

Производство по несъстоятелност – законови предпоставки, производство по стабилизиране на предприятието;

Регистрация на фирми – производство по регистриране на фирма – ООД, ЕООД, ЕТ, АД, СД, КД, КДА;

Търговски спорове –

интелектуална собственост

Интелектуална собственост – статии

Индустриална собственост – обекти на индустриалната собственост, видове;

Патент и полезни изобретения – регистрация;

GDPR – защита на лични данни

GDPR – защита на лични данни

GDPR – лични данни. Принципи. – Статия за приложното поле на Регламент ( ЕС) 2016/679;

Администратор на лични данни – правно положение, задължения на администратор на лични дании, задължения на обработвашия данни, длъжностно лице по защита на лични данни;

Обработване на лични данни за целите на директния маркетинг;

Определяне на ДЛЗЛД. Правни възможности. – правни възможности за определяне на ДЛЗЛД, кога е налице задължение за определяне на ДЛЗЛД;

Защита на потребителите:

Нелоялни търговски практики – примери, съвети за потребителите, които могат да помогнат за защитата на техните права в случай на нелоялни търговски практики;

Правни средства за защита на потребителите от нелоялни търговски практики

Вижте също блога ни с публикации