Location Image

гр.София, п.к.1606, бул." Тотлебен" № 5, ет.3

Time Image

Понеделник - Петък от 9:00 ч.-17.00 ч., след предварително уговорена среща или онлайн

Сделки за придобиване на имот

сделки за придобиване на имот

Сделки – те за придобиване на имот са разнообразни и могат да се извършват по различни начини. Най-често срещаните видове сделки са покупко-продажба, даряване и унаследяване. В тази статия ще ви запознаем с основните особености на най-често използваните сделки за придобиване на имот.

Възмездни сделки за придобиване на имот

Купуване

Купуването е най-често срещаният начин за придобиване на недвижим имот. При покупко-продажбата на недвижим имот две страни сключват договор, по силата на който едната страна (продавачът) се задължава да прехвърли правото на собственост върху имота на другата страна (купувача), а купувачът се задължава да заплати на продавача определена сума пари.

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот трябва да бъде изготвен от нотариус и да бъде подписан от двете страни. В договора трябва да бъдат посочени следните данни:

 • Предмет на сделката – описание на имота, който се прехвърля;
 • Цена на имота;
 • Срок за плащане на цената;
 • Тежести върху имота;
 • Други условия, които страните са договорили.

Правни норми, регламентиращи договора за покупко-продажба

 • Закон за задълженията и договорите, чл. 183 и сл.

Други видове сделки за придобиване на имот

Другите видове сделки за придобиване на имот са даряването, унаследяването и прехвърлянето на правото на собственост върху имот по силата на решение на съда.

Дарение

Даряването е сделка, при която едната страна (дарителят) прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имота на другата страна (дарополучателя). Договорът за дарение на недвижим имот трябва да бъде изготвен от нотариус и да бъде подписан от дарителя. В договора трябва да бъдат посочени следните данни:

 • Предмет на сделката – описание на имота, който се дарява;
 • Други условия, които страните са договорили.

Правни норми, регламентиращи договора за дарение

 • Закон за задълженията и договорите, чл. 225-227

Замяна

Замяната е сделка, при която две страни си разменят имотите си. Замяната е двустранен и възмезден договор, като всяка от страните прехвърля правото на собственост върху своя имот в замяна на правото на собственост върху имота на другата страна.

Замяната е сравнително рядко срещан способ за придобиване на недвижим имот в България. Това се дължи на факта, че замяната изисква страните да имат имотите, които искат да разменят, и да са съгласни да ги прехвърлят една на друга.

Договор за гледане и издръжка

Договорът за гледане и издръжка е договор, по силата на който едната страна (гледачът) се задължава да гледа и издържа другата страна (гледания), а гледаният се задължава да прехвърли на гледача правото на собственост върху свой имот.

Безвъзмездни сделки за придобиване на имот

Унаследяване

Унаследяването е способ за придобиване на право на собственост върху имот въз основа на наследяване по закон или по завещание.

Правни норми, регламентиращи унаследяването

 • Закон за наследството, чл. 5-27

Прехвърляне на правото на собственост върху имот по силата на решение на съда

 • Съдебно решение за делба

Когато двама или повече лица са съсобственици на недвижим имот, те могат да поискат от съда да извърши делба на имота. В решението на съда за делба се посочва кои от съсобствениците придобиват кои части от имота.

 • Съдебно решение за установяване на право на собственост

В случаите, когато съществува спор за правото на собственост върху недвижим имот, страните могат да се обърнат към съда за установяване на правото на собственост. В решението на съда се установява кой е собственикът на имота.

Констативни нотариални актове по документи

Констативният нотариален акт по документи е акт, с който нотариус удостоверява обстоятелства, които са установени въз основа на писмени доказателства. Констативният нотариален акт по документи може да се използва за удостоверяване на придобиване на право на собственост върху недвижим имот, когато това придобиване е станало по силата на документ, който не е нотариален акт.

Констативни нотариални актове по обстоятелствена проверка

Констативният нотариален акт по обстоятелствена проверка е акт, с който нотариус удостоверява обстоятелства, които са установени въз основа на обстоятелствена проверка. Обстоятелствената проверка се извършва от нотариуса, като той се информира за обстоятелствата от страните по сделката, от свидетели и от други лица, които имат отношение към сделката.

Полезни съвети за сделки за придобиване на имот

При сключване на сделка за придобиване на имот е важно да се вземат предвид следните съвети:

 • Да се провери внимателно състоянието на имота;
 • Да се провери дали върху имота няма тежести;
 • Да се договори цена, която е справедлива за двете страни;
 • Да се изготви качествен договор, който да е в съответствие с действащото законодателство;
 • Да се извърши плащането на цената в съответствие с договора;
 • Да се извърши вписване на сделката в Имотния регистър.

Спазването на тези съвети ще помогне да се защитят правата на страните по сделката и да се избегнат нежелани последици.

Related Post

предварителен договор за ипотека

Действителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКСДействителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКС

Предварителният договор за ипотека не е консенсуален,. Тъй като не може да се счита сключен с постигане на съгласие на страните за строго определените в закона реквизити на ипотеката,. а

адвокат при покупка на имот

Защо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имотЗащо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имот

Покупката на недвижим имот е една от най-важните и финансово значими инвестиции в живота на повечето хора. В тази статия ще представим важните аргументи в подкрепа на използването на адвокат