Location Image

гр.София, п.к.1606, бул." Тотлебен" № 5, ет.3

Time Image

Понеделник - Петък от 9:00 ч.-17.00 ч., след предварително уговорена среща или онлайн

Регистриране на търговска марка в България

регистриране на търговска марка

Регистриране на търговска марка в България: Какво трябва да знаете?

Регистриране на търговска марка е важен инструмент за защита на бизнеса от конкуренти. Тя дава на притежателя й изключителни права върху марката, които могат да бъдат използвани за предотвратяване на неправомерното й използване от трети лица.

Какво представлява търговската марка?

Търговската марка е знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Тя може да бъде всяка дума, буква, цифра, фигура, форма, цвят, звук или комбинация от тях, която може да бъде представена в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията.

Какви са изискванията към търговската марка?

За да бъде регистрирана, търговската марка трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да е способна да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица;
 • Да е подходяща за регистрация;
 • Да не е идентична или сходна с регистрирана марка или заявка за регистрация на марка с по-ранна дата на подаване или приоритет.

Какви са основанията за отказ на регистрация?

Абсолютни основания за отказ на регистрация

Според чл. 11 от Закона за марките и географските означения, не могат да бъдат регистрирани като търговски марки следните знаци:

 • Знаци, които не са способни да отличават стоките или услугите на едно лице от тези на други лица;
 • Знаци, които са описателни на стоките или услугите, за които се заявяват;
 • Знаци, които са противоречащи на обществения ред или на приетите морални принципи;
 • Знаци, които въвеждат в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
 • Знаци, които се състоят от или включват името или изображението на исторически и културни паметници, знамена или други емблеми на дадена страна.

Относителни основания за отказ на регистрация

Според чл. 12 от Закона за марките и географските означения, не могат да бъдат регистрирани като търговски марки следните знаци:

 • Знаци, които са идентични или сходни с регистрирана марка или заявка за регистрация на марка с по-ранна дата на подаване или приоритет, и са предназначени за идентични или сходни стоки или услуги;
 • Знаци, които са сходни с регистрирана марка или заявка за регистрация на марка с по-ранна дата на подаване или приоритет, и са предназначени за стоки или услуги, които са свързани със стоките или услугите, за които е регистрирана или заявена марката;
 • Знаци, които са сходни с регистрирана марка или заявка за регистрация на марка с по-ранна дата на подаване или приоритет, и са предназначени за стоки или услуги, които са различни от тези, за които е регистрирана или заявена марката, но използването им би довело до объркване с регистрираната или заявената марка.

Какви са правните последици от регистриране на търговска тмарката?

Регистрацията на търговска марка дава на притежателя й следните права:

 • Право да използва марката;
 • Право да се разпорежда с марката;
 • Право да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен с регистрираната марка.

Как да регистрирате търговска марка?

Регистрацията на търговска марка в България се извършва пред Патентното ведомство на Република България. Заявката за регистрация може да бъде подадена от всяко физическо или юридическо лице, което е собственик на знака, който се иска да бъде регистриран.

Етапи на процедурата:

 1. Подаване на заявка за регистрация

Заявка за регистрация на търговска марка може да бъде подадена по електронен или хартиен път. Заявката трябва да съдържа следните данни:

* Име и адрес на заявителя;
* Описание на знака, който се иска да бъде регистриран;
* Стоки или услуги, за които се иска да бъде регистриран знака.
 1. Проверка на заявката

Патентното ведомство извършва проверка на заявката за регистрация, за да установи дали отговаря на изискванията на закона. Ако заявката е редовна, тя се публикува в Държавния регистър на марките.

 1. Опозиция

В срок от два месеца от датата на публикуване на заявката в Държавния регистър на марките, трети лица могат да подадат възражения срещу регистрацията. Възраженията могат да бъдат подадени на основание, че знака е идентичен или сходен с регистрирана или заявена марка с по-ранна дата на подаване или приоритет.

 1. Решение на Патентното ведомство

Патентното ведомство взема решение за регистрацията на марката в срок от шест месеца от датата на подаване на заявката. Решението се съобщава на заявителя и на лицата, които са подали възражения.

 1. Изплащане на държавни такси

За регистрацията на търговска марка се заплащат държавни такси. Размерът на таксите зависи от броя на класовете, за които се иска регистрация.

Допълнителни съвети за регистрация на търговска марка:

 • Изберете подходящ знак, който е способен да отличава вашите стоки или услуги от тези на конкурентите ви.
 • Проверете дали знакът не е идентичен или сходен с регистрирана марка или заявка за регистрация на марка с по-ранна дата на подаване или приоритет.
 • Подайте заявката си за регистрация в срок от шест месеца от датата на първото използване на знака в търговската дейност.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post