Location Image

гр.София, п.к.1606, бул." Тотлебен" № 5, ет.3

Time Image

Понеделник - Петък от 9:00 ч.-17.00 ч., след предварително уговорена среща или онлайн

Адвокатска кантора Стойчевска § Партньори – правни услуги Публикации Регистрация на търговско дружество в България

Регистрация на търговско дружество в България

регистрация на търговско дружество

Регистрация на търговско дружество в България е процес, който включва подаване на документи в Агенция по вписванията. Процедурата е регламентирана от Търговския закон и Закона за търговския регистър.

Видове търговски дружества

В България съществуват следните видове търговски дружества:

 • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – дружество, при което има само един собственик, който отговаря за задълженията на дружеството в размер на внесения от него капитал.
 • Дружество с ограничена отговорност (ООД) – дружество, което се състои от двама или повече съдружници, които отговарят за задълженията на дружеството в размер на внесените от тях капитали.
 • Акционерно дружество (АД) – дружество, което се състои от акционери, които отговарят за задълженията на дружеството в размер на внесените от тях акции.
 • Командитно дружество (КД) – дружество, при което има неограничено отговорни съдружници, които отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество, и ограничено отговорни съдружници, които отговарят за задълженията на дружеството в размер на внесените от тях капитали.
 • Командитно-акционерно дружество (КАД) – дружество, което съчетава елементи от командитното и акционерното дружество.
 • Европейско дружество (ЕАД) – дружество, което е създадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE).
 • Европейско кооперативно дружество (ЕКД) – дружество, което е създадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г. относно създаването на Европейско кооперативно дружество (SCE).

Необходими документи за регистрация на търговско дружество

За регистрация на търговско дружество в България са необходими следните документи:

 • Учредителен акт – документ, който съдържа основните характеристики на дружеството, включително наименованието, предмета на дейност, адреса на управление, размера на капитала и начина на неговото формиране, начина на управление на дружеството и др.
 • Учредителен протокол – документ, който удостоверява взетите решения от учредителното събрание, включително избора на управител и/или прокурист.
 • Съгласие за приемане на управление – документ, с който управителят/прокуристът изразява съгласието си да изпълнява съответните функции.
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства – документ, с който заявителят декларира, че всички заявени обстоятелства са верни.
 • Удостоверение за внесен капитал – документ, издаден от банка, който удостоверява, че внесеният капитал е в размер, не по-малък от предвидения в учредителния акт.
 • Други документи

Заявката за регистрация се подава в Агенция по вписванията по електронен или хартиен път. В случай на подаване по електронен път, заявлението се подписва с електронен подпис. В случай на подаване по хартиен път, заявлението се подписва от заявителя или неговия представител.

Срок за регистрация на търговско дружество

Срокът за регистрация на търговско дружество в България е до края на следващия работен ден от подаване на заявлението.

Допълнителни съвети

 • Изберете правилния вид дружество за вашите нужди. Всеки вид дружество има своите предимства и недостатъци. 
 • Помислете за размера на бизнеса си. Ако планирате да стартирате малък бизнес, ЕООД или ООД може да са подходящи варианти. Ако планирате да стартирате голям бизнес, АД може да бъде по-добър избор.
 • Помислете за отговорността си. ЕООД и ООД са ограничено отговорни дружества. Това означава, че съдружниците отговарят за задълженията на дружеството само в размер на внесения от тях капитал. АД е неограничено отговорно дружество, което означава, че акционерите отговарят за задълженията на дружеството неограничено.
 • Помислете за начина на управление. ЕООД и ООД могат да бъдат управлявани от един или повече съдружници. АД може да бъде управлявано от съвет на директорите или от един или повече изпълнителни директори.

Надявам се тези съвети да ви бъдат полезни при регистрацията на търговско дружество в България. Ако имате нужда от помощ при регистрацията на търговско дружество в България, можете да се обърнете към нашата адвокатска кантора, която предлага услуги в тази област. Адвокатите ни могат да ви помогнат да изберете правилния вид дружество за вашите нужди, да изготвят необходимите документи и да представят заявлението за регистрация в Агенция по вписванията.

Related Post

адвокат при покупка на имот

Защо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имотЗащо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имот

Покупката на недвижим имот е една от най-важните и финансово значими инвестиции в живота на повечето хора. В тази статия ще представим важните аргументи в подкрепа на използването на адвокат