Приемане и отказ от наследство

Приемане на наследство 

Моментът на откриване на наследство (смъртта на наследодателя) е винаги неприятен, но въпреки това трябва да помислите и за правната страна на въпроса. За деклариране на наследството има определен срок, който трябва да спазите. Другите наследници пък може да поискат делба на недвижимото имущество.

На първо място е добре да знаете какви са вашите права и задължения.

Кой дължи данък наследство?

Преживелия съпруг и наследниците по права линия без ограничения не дължат данък наследство. Това, което сте длъжни да направите, е да декларирате имота като своя собственост, придобита по наследство.

При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от шест месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната. Шестмесечният срок за деклариране започва да тече от различен момент в зависимост от качеството на лицата, които имат задължение за деклариране или в зависимост от факта на смъртта на наследодателя(действителна или юридическа смърт).

Когато наследниците или заветниците са от кръга съпруг, низходящ, родител, брат или сестра шестмесечния срок започва да тече от откриване на наследството – per argumentum a contrario от чл. 32, ал. 2 от ЗМДТ.

От кога тече срока за деклариране на наследството?

В случай, че наследниците или заветниците са извън посочения в предходното изречение кръг от лица шестмесечния срок за подаване на декларация за облагане с данък върху наследството започва да тече от узнаването, че наследството е открито – чл. 32, ал. 2 от ЗМДТ.
Текстът на втората алинея на чл. 32 от ЗМДТ следва да се тълкува корективно. Вместо “от подаване на декларацията” следва да се разбира “за подаване на декларацията”. Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът за подаване на декларацията за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

Важно: Понякога общински служител може да откаже да приеме декларацията за наследство с мотива, че наследодателят има стари задължения. Служителите нямат право да откажат да приемат декларацията ви. А дали ще плащате стари задължения и кога е съвсем друг въпрос.
Единият вариант е да помолите служителя на гишето да напише, че отказва да приеме декларацията и да се подпише. Другият вариант е да пратите декларацията по пощата с обратна разписка. 

Какво означава да приемете наследство по опис?

Приемането на наследство може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; в този случай приемането се вписва в особена за това книга.

Приемане има и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество. В последния случай наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество.

Да “приема наследството по опис” означава да приемете наследството спазвайки определена от закона процедура.

Ако приемете наследството по опис ще имате следните права:

1.няма да отговаряте пред кредиторите с личното си имущество – вашата отговорност ще бъде ограничена само до размера на приетото наследство. Тогава, ако апартаментът, който сте наследили, не стигне, за да покрие дълговете на наследодателя ви, кредиторите на починалия няма да могат да продадат ваше имущество (което не е част от наследството), за да се удовлетворят;

2.ако има няколко наследника и един от тях е направил опис на наследството, всички се ползват от направения опис. Това обаче не означава, че ако един от наследниците е приел наследството по опис, вие също ссте длъжен да го приемете. В този случай може все още да се откажете от своя дял;

3.ако запазената ви по закон част от наследството е накърнена, може да искате нейното възстановяване от трети лица, само ако приемете наследството по опис (чл.30, ал.1 ЗН). Може да искате запазената си част, дори и да не приемете по опис наследството, само от наследник, който е призован да наследи заедно с вас.

Ако приемете наследството по опис ще имате следните задължения: 

1.Когато наследството е прието по опис, всеки кредитор или заветник може да поиска районният съдия да определи реда и начина, по който наследникът ще плаща на кредиторите и заветниците. В случай че това не е направено, наследникът, който е приел наследството по опис, плаща на кредиторите и заветниците по реда, по който те предявяват пред него правата си;

2.длъжен сте да управлявате наследственото имущество, като полагате грижа, каквато полагате към собствените си работи.

3.не може да отчуждавате недвижимите имущества до пет години от приемането, а движимите – до три години освен с разрешение на районния съдия. Ако не спазите това правило, отговаряте за задълженията на наследодателя неограничено с личното си имущество.

Кога можете да приемете наследство по опис?

За да може да приемате наследството по опис, трябва да имате правото да приемате наследството по закон. Това означава, че наследството трябва да е открито, т.е. вашият наследодател да е починал. Необходимо е да притежавате качеството “наследник” по закон и да е дошъл вашият ред на наследяване. Трябва да сте дееспособно лице, т.е. да имате навършени 18 години, да можете да ръководите действията и поведението си и да разбирате свойството и значението на постъпките си (да нямате психични отклонения, назначени настойник или попечител). Също така не трябва да сте загубил правото си на наследяване поради недостойнство (например когато умишлено сте набедил наследодателя в престъпление).
Ако всички тези изисквания са изпълнени, може да приемате наследството по опис. Това е ваше лично право, а не задължение и сам решавате дали да приемате наследството по опис или направо. 

Кога сте длъжен да приемете наследство по опис?

Ако сте непълнолетен, малолетен или поставен под пълно или частично запрещение назначеният ви настойник или попечител е длъжен да приеме наследството по опис от ваше име.

Как да приемете наследство по опис?

За да приемете наследството по опис, трябва да извършите следните две действия:
Да подадете писмено заявление до районния съдия, в района, където е открито наследството или където се намира имота, че желаете да приемете наследството по опис. Съдът изисква заявлението да бъде с нотариално заверен подпис. Към заявлението трябва да приложите:

  • препис-извлечение от акт за смърт (издава се от общината в 7-дневен срок от подаване на заявление; таксата се определя по Наредба за всяка община);
  • удостоверение за наследници (издава се от кмета на общината, като за всяка община услугите и таксите се определят със специална наредба. В Столична община обикновената услуга отнема 7 дни след подаване на искането, а таксата е 5 лв.);
  • вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв. (20 лв. за вписване на декларацията и 5 лв. за издаване на удостоверение).

Трябва да поискате от съда да опише наследството. Съставя се протокол, в който се описват поотделно всички вещи. Така по безспорен начин ще се знае точно какво има в имуществото и никой кредитор няма да може да иска повече от вас.

Трябва да имате в предвид следните особености:

  • срокът е 3 месеца;
  • той започва да тече от момента, в който сте узнал за смъртта на наследодателя. 
  • ако изпуснете срока, може да поискате от районния съдия да го удължи с още 3 месеца, ако пропускът ви се дължи на непредвидени и независещи от вас обстоятелства
  • ако изпуснете срока, вече не можете да приемете наследството по опис.

Важно! Длъжен сте да информирате съдията за всички известни ви имоти (и вещи) на наследодателя, за да се впишат в описа. Ако скриете някое имущество, губите защитата, която приемането на наследството по опис ви дава, и отговаряте с личното си имущество.

Отказ от наследство

От наследство можете да се откажете едва след като то е открито, а това означава – след като този който се наследява  е починал. Предварителен отказ от наследство е недействителен и не поражда никакви правни последици. Така че колкото и да не се разбирате с родителите си, това не поражда никакви правни последици, защото наследство все още не е открито и не сте направили официален отказ от него.

За  отказ от наследство, трябва да сте призован да наследявате. Призован да наследява е този, който има право да приеме или да се откаже от наследството. Това става по специални редове, като наследниците от преден ред изместват тези от следващите редове.

За отказ  от наследство трябва да сте дееспособно лице, т.е. навършени 18 години, да ръководите поведението си и да разбирате свойството и значението на постъпките си (без психични отклонения, назначени настойник или попечител).

Какво не може да правите при отказ от наследство

Не може да се откажете от част от наследството (напр. да кажете, че ще вземете частта си от къщата, но се отказвате от това, което ви се полага от земеделските земи). 

Не може да се откажете от наследство под условие или срок.  Отказали ли сте се веднъж от наследство – няма връщане назад и дяловете на останалите наследници се увеличават с вашата част. 

Не можете да се откажете от наследство, след като вече сте го приел. 

Важно! Ще се считате за наследник и тогава когато не сте го приел изрично със заявление до районния съд, но например сте изтеглил сумите от банковата сметка на починалия ви наследодател.

Вашите деца/внуци няма да имат никакви права върху наследство, от което  сте се отказали, но ако  сте починал преди да приемете/откажете наследството, вашите наследници ви заместват в това право и могат самостоятелно да решат какво да сторят.  

За да се откажете от наследство е необходимо да подадете заявление за отказ от наследство. Законен срок за отказ от наследство няма. По искане на наследник до съда, последният може да постави срок за отказ или приемане на наследство.  Заявлението за отказ се подава до районния съд по мястото на откриване на наследството. Това е мястото, където е постоянният адрес на наследодателя. На практика съдът изисква заявлението да бъде с нотариално заверен подпис.

Към заявлението се  прилагат и следните документи:

  • препис-извлечение от акт за смърт (издава се от общината в 7-дневен срок от подаване на заявление; таксата се определя по Наредба за всяка община);
  • удостоверение за наследници (издава се от кмета на общината/района/кметството след подаване на искане в 7-дневен срок; таксата е 5лв.);
  • вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв. (20 лв. за вписване на отказа и 5 лв. за издаване на удостоверение).

Въз основа на представените документи се издава удостоверение за отказ от наследство. Отказът  се вписва в особена книга на съда.

След приключване на процедурата нямате задължение да плащате задълженията, които тежат върху наследството.

Ако все пак след отказа от наследство към вас има предявени за връщане дългове на вашия наследодател; /тъй като съдебните изпълнители  правят проверки само в общината и определят длъжниците според удостоверението за наследници, понякога се получава пари да се търсят и от отказали се от наследство наследници/; трябва да покажете Удостоверението за отказ от наследство, който сте получил от съда.