Правни услуги за граждани

правни услуги за граждани, защита правата на гражданите

Адвокатска кантора Стойчевска § Партньори има богат опит в предоставянето на правни услуги за граждани. В тази статия сме изброили богата гама от предоставяни от нас правни услуги за граждани, а именно:

1.Устни и писмени консултации;

2.Правна помощ при имотни сделки – Участие или представителство при провеждането на преговори; съдействие при събирането и правното анализиране на всички документи, необходими за успешното приключване на сделката; Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при покупко – продажба на имот или други вещни права върху имот; Изготвяне на предварителни договори за покупко продажба на недвижими имоти, нотариални актове и други правни документи; Правна помощ, съвети и представителство след покупката на недвижим имот – пред Агенцията по вписванията – Имотен регистър, АГКК, Данъчни служби;

3.Изготвяне на договори, нотариални актове за собственост, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, нотариални покани, пълномощни и др. книжа за нотариално вписване;

4.Брачни договори;

5.Процесуално представителство по :

*Граждански-наследствени, облигационни, делба, вещно-правни, трудови, бракоразводни, поставяне под запрещение, защита и възстановяване на нарушено владение, производство за сключване на окончателен договор;

*Административни, административно-наказателни, изпълнителни, обезпечителни производства и извънсъдебни способи за решаване на правни спорове;

6.Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии и др.;

Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или на мобилен: 0888011848.

Вижте още и нашите страници в социалните мрежи: