Патент и полезни изобретения

В тази статия ще ви запознаем с законовите разпоредби, регулиращи издаването на свидетелства за патент и полезни изобретения, необходимите документи за подаване на заявка за регистрация на патент и полезни изобретения, както и услугите които адвокатската кантора може да ви предложи.

Патент и свидетелства за регистрация на полезни изобретения

Издаване на патент за изобретение по национална заявка

Законова уредба:

• Закон за патентите и регистрацията на полезните модели; Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти.

Процедура:

• Подаване на заявката в Патентното ведомство

Необходими документи:

• Заявление за патент по образец;

• Описание, разкриващо най-малко същността на изобретението (3 екземпляра);

• Патентни претенции (3 екземпляра); • Чертежи, ако са необходими за поясняване на изобретението (3 екземпляра);

• Реферат (3 екземпляра);

• Декларация и приоритетно свидетелство по образец, когато се претендира за приоритет;

• Пълномощно на представителя по индустриалната собственост по образец, ако заявителят подава заявката чрез него;

• Документ за платени такси;

• Декларация за лицензионна готовност по образец – при изразено желание на заявителя;

• Декларация за действителния изобретател по образец ако заявителят е различен от изобретателя.

Срокове:

• Информация за заявката за изобретение се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство 18 месеца след датата на подаването й или приоритетната дата.

Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка

Законова уредба:

• Закон за патентите и регистрацията на полезни модели.

Процедура:

• Подаване на заявка в Патентно ведомство

Необходими документи:

• Заявление за регистрация по образец;

• Описание на полезния модел (2 екземпляра);

• Претенции (2 екземпляра);

• Чертежи, ако са необходими (2 екземпляра);

• Реферат;

• Декларация и приоритетно свидетелство по образец, когато се претендира за приоритет;

• Пълномощно на представителя по индустриалната собственост по образец, ако заявителят подава заявката чрез него;

• Документ за платени такси;

• Декларация за действителния изобретател по образец ако заявителят е различен от изобретателя.

Срокове:

• Информация за полезния модел се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство след регистрацията.

Адвокатска кантора ” Стойчевска § Партньори ” предлага на своите клиенти следните услуги относно патент и полезни изобретения:

• Първоначална консултация относно правните възможности в областта на индустриалната собственост и издаването на патент и свидетелство за регистрация на полезен модел;

• Правна консултация относно изготвено описание и претенции и правно съдействие и помощ при попълване на заявка за патент и полезен модел;

• Изготвяне на искане за обявяване недействителност/заличаване на патент/полезен модел;

• Процесуално представителство пред Софийски градски съд при обжалване на актове на Патентното ведомство по реда на Административно процесуалния кодекс -решенич на отдела по спорове, постановени съгласно чл. 58, ал. 3, т. 1 и чл. 58, ал. 5; решения на експертизните отдели по чл. 46, ал. 1, чл. 46а, ал. 1 и 2, чл. 47, ал. 3 и 4, чл. 75г, ал. 3 и чл. 75д, ал. 3 и 4;

• Процесуално представителство по искове за нарушение на патентни права: установителен иск за факта на нарушението; иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи; иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права; споровете за установяване на действителния изобретател; Споровете дали изобретението или полезният модел са служебни по смисъла на чл. 15; Споровете за правото на заявяване по чл. 13; Споровете за право на преждеползване по чл. 21 и право на послеползване по чл. 22; Споровете за нарушаване на изключителното право; Споровете за установяване факта на внедряването на патентовано изобретение или полезен модел; Споровете за размера на възнагражденията при предоставяне на принудителна лицензия.

Ако се нуждаете от правна консултация или имате някакви въпроси относно регистрацията на патент и полезни изобретения, може да се свържете с нас чрез формата за контакт.