Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта

Използването на уебсайта https://advokat-bul.eu е обвързано с настоящите Oбщи условия.
С тези Общи условия се определя Редът и Условията за предоставяне на  уеб услуги от  Адвокатска кантора “ Стойчевска § Партньори“ на клиенти на Кантората.

Приемането на настоящите общи условия е условие за  ползване на сайта  https://advokat-bul.eu/  и неговото съдържание. Съгласието се счита за дадено с предприемането на необходимите действия на зареждане на страниците на сайта на браузера.

Уеб сайт:

 1. Сайтът  е разработен с цел информация.
 2. Всякаква лична информация, която се изисква при попълване на формата за „Контакти“ (Име, Е-mail, Телефон за обратна връзка) е строго конфиденциална. Няма да бъде разпространявана под никаква форма.
 3. При попълване на формата за „Контакти“ автоматично се генерира запитване и се изпраща на електронната поща на кантората.
 4. Отговорът се получава в рамките на 3 /три/ работни дни.  
 5. Консултацията, която предлага Адвокатска кантора “ Стойчевска § Партньори“ е  безплатна.
 6. Кантората не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията, съдържаща се в сайта, доколкото същата може да е остаряла или изменена чатично след публикуването и.
 7. Използването на услугата „Контакти“ не обвързва по никакъв начин потребителя от една страна и кантората от друга.
 8. Поемането на работа по даден правен въпрос, става единствено след постигане на съответното споразумение за това.
 9. В Договор за правни и консултантски услуги ще бъдат описани всички конкретни условия при постигане на съгласие и подписване.

Статии

 1. Основната идея на страницата ” Статии” е информативна, евентуално с дискусия и коментар по различни въпроси от различни правни области.
 2. Страницата ” Статии” не е средство за оказване на безплатна правна помощ и не може да замести личното ангажиране на адвокат.
 3. Публикациите са само по принципни въпроси. В тях се съдържа информация в обобщена  форма, предназначена единствено за предоставяне на най-обща и лична професионална гледна точка.
 4. Кантората  не поема отговорност за вреди, причинени на когото и да било от действия или бездействия в резултат, на която и да е част от публикациите и коментарите в страниците.
 5. Адвокатска кантора “ Стойчевска § Партньори“  има право да филтрира и трие коментари по въпроси, дискутирани в уеб сайта.

Отговорност:

Адвокатската кантора прави всичко възможно да поддържа на уеб сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

С приемането на настоящите Общи условия ти се съгласяваш, че в нито един момент няма да търсиш отговорност на адвокатската кантора за отношенията ти с финансовите и нефинансовите институции, застрахователните компании и консултанските фирми или организации, с които си влязъл в контакт посредством използването на услугите на адвокатската кантора.

Информацията на сайта не представлява правен съвет/консултация. Ето защо не следва да се третира като правна консултация.

Законодателството се променя динамично и уеб сайта не гарантира, че цялата информация на уеб сайта е актуална и коректна. Има различна правна уредба в различните Общини на Република България, регулираща въпроси на местно ниво, но и всяка правна норма подлежи на различно тълкуване от съответния съд. Не е възможно обобщена правна информация или правен инструмент като настоящия сайт да покрие всички възможни хипотези в правото.

Адвокатската кантора не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на уеб сайта или който и да е сайт, водещ до
advokat-bul.eu.

Специално внимание обръщаме на следните три случая:
1) Вреди вследствие на това, че сайтът не работи (офлайн);
2) Вреди вследствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта или на други сайтове, към които препраща advokat-bul.eu.
3) Вреди, вследствие на отношенията ти с банки и небанкови финансови институции, застрахователни компании и други фирми и организации, с които си се свързал посредством предоставените от кантората услуги. Ти поемаш рисковете от използването на сайта.