Имотни казуси

Имотни казуси – правни услуги относно компетентна защита в областта на правото на собственост


Адвокатска кантора „Стойчевска и Партньори” има богат опит в областта на имотни казуси, уреждащи правото на собственост, както и свързаните с него ограничени вещни права – правото на ползване, правото на преминаване, правото на надстрояване, на пристрояване, облигационно право.

Благодарение на работата ни при обслужването на строителни фирми сме изградили дългосрочно сътрудничество с други специалисти, като счетоводители, нотариуси, съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, проектанти от всички специалности, строителен надзор, и други специалисти.

Ето защо сме сигурни, че можем да Ви предложим професионални и компетентни правни услуги по всякакви имотни казуси:

 • Устни и писмени консултации по вещно – правни въпроси;
 • Участие или представителство при провеждането на преговори, съдействие при събирането и правното анализиране на всички документи, необходими за успешното приключване на сделката;
 • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при покупко – продажба на имот или други вещни права върху имот;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупко продажба на недвижими имоти, нотариални актове и други правни документи;
 • Правна помощ, съвети и представителство след покупката на недвижим имот – пред Агенцията по вписванията – Имотен регистър, АГКК, Данъчни служби;
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права:
 • – установителни искове за признаване правото на собственост по Закона за собствеността или така наречените ревандикационен и негаторен иск,
 • искове за разпределяне ползването на съсобствени вещи,
 • владелчески искове-защита и възстановяване на нарушено владение,
 • изваждане на собственик по чл. 45, ал. 1от ЗС, който допуска неправомерно поведение в притежавания от него самостоятелен обект,
 • производство за сключване на окончателен договор и изпълнителни производства .
 • Правна помощ и съдействие при вписване на актове по чл.112, чл.114 и чл.115 от Закона за собствеността в Агенция по вписванията – Имотен регистър.

Имотни казуси – процесуално представителство по вещно правни казуси

 • Съдебна защита на правото на собственост;
 • Владелчески искове срещу лице, което не е собственик – чл.108 и чл.109 ЗС;
 • Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;
 • Защита на собственик срещу ползвател при застрашаване или увреждане на вещта – чл.61 ЗС;
 • Иск за изкупуване на дял съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл.33 ал.1  ЗС;
 • Иск за определяне на граници на недвижими имоти – чл.109а ЗС;
 • Искове свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл.32, ал.2 ЗС;
 • Искове за разноски и подобрения на чужд недвижим имот, възражение за право на задържане на имота до изплащането на подобренията – чл.72-74 ЗС; Обезщетяване на неползващия съсобственик – чл.31 от ЗС;
 • Уреждане на спорове при приращения, присъединяване, преработка и намиране на вещи;

Свържете се с нас чрез формата на сайта или на Мобилен: 0888011848 за да получите безплатно правна консултация и първоначални насоки за вашият казус.