Регистрация на фирми

регистрация на фирми

Адвокатска кантора предлага на своите клиенти извършването на правни услуги, регистрация на фирми, онлайн регистрация на фирми:

1.Регистрация на търговско дружество в Агенция по вписване-Търговски регистър-ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КДА

2.Онлайн регистриране на търговски дружества-получавате 20 % отстъпка от уговореният адвокатския хонорар- спестявате време, пари и получавате същото качество на услугата, независимо дали се намирате в същият град или държава, в който практикува избраният от Вас адвокат.

3.Услуга ползване на наш адрес за “седалище и адрес на регистрация” на вашето търговско дружество;

4.Промяна на вписани обстоятелства– управител, седалище и адрес, прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на търговско предприятие, приемане, напускане и изключване на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, вписване на прокурист, прекратяване на дейността и заличаване на фирми, преобразуване на търговски дружества-сливане, вливане, отделяне разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, обявяване на ГФО и др. вписвания в Търговският регистър;

5.Регистрация на юридически лица с нестопанска цел;

6.Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии;

Кои промени в обстоятелствата на Търговските дружества подлежат на вписване?

1.Фирма, седалище и адрес на управление;

2.Предмет на дейност или срок на учредяване;

3.Управление- Начин на управление и представляване, или промяна на лицето, съответно лицата, представляващи търговеца, както и при вписване на Прокурист;

4.Съдружници-приемане, напускане или изключване на съдружници, както и при прекратяване на членствени отношения на друго основание; за персоналните дружества- и при промяна на името и местожителството, съответно фирмата и седалището, както и адреса на съдружниците, името съответно фирмата на акционера, когато след учредяване на акционерното дружество той придобие изцяло активите му;

5.Капитал-Размера и разпределението на капитала, съответно при промяна размера на дяловете и тяхното разпределение или при промяна на вида, броя и номиналната стойност на отделната акция;

6.При преобразуване-вливане, сливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната им форма;

7.Откриване или закриване на клон или промени в адреса на управление на клона, съответно в лицата, които го представляват и управляват;

8.Разпореждане с търговското предприятие;

9.промени в Дружественият договор, съответно Устава, подлежащи на вписване в Търговския регистър;

10.Прекратяване дейността, съответно възобновяване на дейността и свързаните с тях обстоятелства;

11.обявяване в несъстоятелност;

12.заличаване от Търговския регистър;

Срок за подаване на Заявление до Агенция по вписвания-Търговски регистър

Заявление по образец за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията се подава В 7-дневен срок от взимане на решение от общото събрание за промени в обстоятелствата на ООД от управителят или упълномощено лице.

Необходими документи

Документите, които следва да се приложат към Заявлението са различни за всяко едно от обстоятелствата.

Към Заявлението се прилагат Документ за внесена държавна такса, Актуален Дружествен договор/Устав, Декларация по чл.13 от ЗТР и документите сочещи извършената промяна във вписаните обстоятелства.

Вижте още Производство по несъстоятелност.