Дружество със скрит съдружник

Как се създава и какви са особеностите на дружество със скрит съдружник?

Дружеството със скрит съдружник е фирма, която не съществува официално за външния свят, не е регистрирана никъде и не съществува под каквато и да е форма за третите лица. Дружество със скрит съдружник възниква на основата на договор между един таен (скрит) и един явен съдружник. В него е уговорено скритият съдружник да направи своята вноска в дружеството срещу правото да участва в разпределението на печалбата. Тоест, дружеството съществува само в отношенията между скрития и явния съдружник. 

В договорът съдружниците могат да уговорят съотношението в разпределението на печалбата. Съответно дали придобитото в хода на дейността на явния съдружник става обща собственост или остава в изключителна собственост на явния съдружник; какви други задължения има скритият съдружник и т. н. Съдържанието на договора остава изцяло в полето на договорната автономия. Зависи от индивидуалните уговорки между съдружниците; от целта на създаването на такова дружество, от степента на доверие между явния и скрития съдружник и т. н. Законодателствата, които уреждат изрично дружеството със скрит съдружник, допускат скритият съдружник да участва само в печалбата, но не и в загубите. У нас обаче има изрична забрана за т. нар. “лъвски пай”.

Отношения в дружество със скрит съдружник между съдружниците

Както вече споменахме, за третите лица съществува само явният съдружник, който сключва сделките от свое име и изпълнява задълженията по тях. Явният съдружник задължително трябва да е търговец по смисъла на ТЗ. И скритият, и явният съдружник могат да бъдат физически или юридически лица, които трябва да бъдат дееспособни. Цялата дейност на дружеството се извършва от явния съдружник, който действа не като представител или пълномощник на дружеството, а от свое име. Характерът на отговорността му спрямо третите лица се определя от вида търговец. Явният съдружник извършва и цялото управление на дружеството, водейки собствено счетоводство. Той обаче е длъжен да дава отчет на скрития съдружник. Защото във вътрешните им отношения се знае, че направената от скрития съдружник вноска не е собственост на явния съдружник. Скритият съдружник не поема правата и задълженията по сделките, дори и да получава пълен отчет за резултатите от тях и за преговорите с третите лица.

Скритият съдружник няма право да участва в управлението на дружеството. Може да се уговори право на контрол върху дейността на явния съдружник. Тоест скрития съдружник може да иска:

– отчет от явния за вида и хода на сделките с третите лица;

-да иска препис от годишния финансов отчет на явния съдружник;

-да получи право на достъп до текущата документация, включително счетоводна, която се отнася до общата дейност и т. н. 

Права на скрития съдружник в дружеството

Най-важното право на скрития съдружник е да получи част от печалбата, която реализира явният съдружник в изпълнение на договора и която се определя от размера на направената от него вноска. Това е и целта на използването на дружеството със скрит съдружник. Тъй като дружеството не съществува за външния свят; в това число и за данъчните органи; тази печалба не може да се третира като дивидент и съответно, не се облага с данък. Не може да се говори и за скрито разпределение на печалба по смисъла на § 1, т. 5 от ДР от ДОПК. 

Вноската, която скритият съдружник прави, не става обща собственост на дружеството, а постъпва директно в патримониума на явния съдружник. От счетоводна гледна точка това не се оформя като заем, а директно като собственост на явния съдружник, защото ако се осчетоводи като заем, то трябва да се начислят и съответните лихви, падежи на изплащане, размер на вноските по изплащане и т. н.

Други права

На практика дружеството със скрит съдружник се създава за осъществяването на определена търговска дейност, която обикновено се нуждае от сериозно първоначално финансиране. Скритият съдружник осигурява нужните средства за изпълнението на сделката, без обаче контрагентите по сделката да знаят този факт. Причините за използването на дружеството  като форма за участие в даден проект могат да бъдат най-различни. Например:

  • скритият съдружник да не желае да манифестира пред третите лица своето участие в сделките;
  • или пък да има забрана за участие в дружества като съдружник.

Възможно е и сам да осъществява самостоятелна търговска дейност и да реши да инвестира приходите от нея в друг проект; Без обаче да поема допълнителни задължения; и да попада в хипотезите на данъчно облагане при свързани лица по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК.

Ако едно и също лице е едноличен собственик на капитала и управител на две дружества, то не може да се приеме, че е налице скрито съучастие.

Прекратяване на дружеството със скрит съдружник

При прекратяване на дружеството със скрит съдружник не се открива производство по ликвидация, тъй като дружеството няма свое имущество, което да подлежи на осребряване, и няма кредитори, които да предявяват вземанията си към него.

Не се провежда процедура по заличаване, каквато е практиката за юридическите лица-търговци, защото формално дружеството не съществува. Спестяването на разходи за ликвидационно производство; Спестяването на държавни такси за вписване на промени в търговския регистър; И възможността за избягване на данъчно облагане на получените приходи; Е една от причините дружеството със съучастие да бъде предпочитано за лесен и удобен начин на сдружаване между търговци.

От друга страна, обаче, то крие и своите рискове. Особено за скрития съдружник. Той трябва да инвестира сериозна сума, разчитайки, че ще получи своята част от печалбата на базата на подписания договор; без да има право да предявява претенции към третите лица за изпълнение от тяхна страна на определени задължения по сключени сделки с явния съдружник; и без да излиза наяве в стопанския оборот.

Ако скритият съдружник иска да защити правата си, в случай, че явният съдружник не спази или се отклони от направените между тях договорки; то той трябва да разчита изцяло на договора за създаване на дружеството със съучастие; и да докаже каква е била истинската цел на дружеството; каква част от дейността е била постигната, каква е реалната сума от печалбата, която му се полага и т. н. В тази връзка, е препоръчително договорът за дружество със скрит съдружник да бъде допълнен с още допълнителни договори. Тези договори ще гарантират правата на скрития съдружник и да му осигурят по-голяма защита, сигурност, че ще получи възвращаемост на инвестицията си.

Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори предлага на своите корпоративни клиенти:

1. Устна консултация, правна защита и съдействие при реализиране на инвестиция в създаването на Дружество със скрит съдружник;

2. Изготвяне на всички необходими документи, регулиращи отношенията между съдружниците, регистрация на търговското дружество;

3. Избор на доверен, отговорен и коректен явен съдружник;

4.Контрол на отношенията между съдружниците и абонаментно правно обслужване на дружеството с цел коректно реализиране на инвестициите на скрития съдружник;

Как да регистрирате търговско дружество може да прочетете тук.