Договори- облигационно право

облигационно право договори
стиснати ръце

Адвокатската кантора има богат опит в областта на облигационното право, изготвянето на всички видове договори, процесуално представителство по дела с предмет неизпълнение на договорни задължения, обявяване недействителност.

Предоставяме правни консултации, становища и процесуално представителство относно:

 • Сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори – договор за наем; договор за аренда; договор за изработка; договор за заем; договор за поръчка; договор за възлагане на управление (мениджерски договор); договор за влог; договор за дружество; договор за строителство; договор за кредит; договор за ипотечен кредит; договор за продажба на стоки; договори, сключени от разстояние;
 • Преддоговорни отношения; Предварителен договор;
 • Договор в полза на трето лице; Даване вместо изпълнение (datio in solutum);
 • Прихващане на насрещни задължения (компенсация); Прехвърляне на вземане – цесия;
 • Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението;
 • Виновна невъзможност за изпълнение на задължението; Забава на кредитора. Разваляне на двустранни договори;
 • Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението;
 • Договорната отговорност; Неустойка, Задатък;
 • Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор;
 • Суброгация, Солидарност; Обезпечения на вземанията;
 • Отменителен иск; Поръчителство; Ипотека;
 • Залог; Договор за продажба;
 • Водене на чужда работа без поръчка ;
 • Непозволено увреждане,
 • Неоснователно обогатяване;
 • Процесуално представителство по облигационни дела при неизпълнение на договорни задължения, обявяване на недействителност на договори – унищожаемост и нищожност;

Свържете се с нас чрез формата на сайта или на Мобилен: 0888011848 за да получите безплатно правна консултация и първоначални насоки за вашият казус.