Брачен договор

брачен договор

След влизане в сила на новия Семеен кодекс, от 1 октомври 2009, при сключване на брак се създаде така наречения брачен договор. Брачният договор може да бъде сключен както преди, така и по време на брака. Съгласно Семейния кодекс ъпрузите имат възможност да определят сами режима на общата им собственост, като могат да избират между три варианта:

•съпружеска имуществена общност, т.е. както е в стария Семеен кодекс,

•разделен режим на собствеността

и предварително договорен режим. Избраният режим може да бъде променян по време на брака.

Брачният договор може да бъде сключен както преди, така и по време на брака.

Двойките, сключили граждански брак преди 1 октомври 2009 могат да сключат брачен договор.

Брачният договор съдържа уговорки само и единствено относно имуществото на съпрузите. Той урежда въпросите, свързани с правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху имуществото, притежавано преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и след развод, издръжката на децата от брака и др.

Сключване на брачен договор, форма

Брачният договор се сключва лично, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Сключването не може да стане по пълномощно, както и бракът не може да бъде сключен по пълномощие.

Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Брачният договор може да бъде изменян по време на брака.

Брачният договор като всички останали договори може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на правните принципи на добрите нрави. Развалянето може да е само за в бъдещи и няма обратно действие.

Предимство на брачния договор

Предимството на брачния договор е, че встъпващите в брак предварително са постигнали съгласие по редица важни въпроси, свързани с имуществените им отношения. Обсъждането на тези въпроси предполага сериозно отношение към безспорно една от най-важните стъпки в живота – сключването на граждански брак и създаването на семейство.

Друго предимство на брачния договор е, че в него могат да бъдат уговорени клаузи, различни от разпоредбите на СК относно (чл. 58 във вр. с чл. 54-57 СК):

– завещателни разпореждания;

– даренията, направени във връзка или по време на брака на съпруг;

– предоставяне на семейното жилище след развода;

– наемно правоотношение за ползването на семейното жилище;

С брачния договор се уреждат клаузи, различни от разпоредбите на СК и относно:

– разпореждане със семейното жилище;

– отговорност за задължения;

– поемане на разходи за задоволяване на нужди на семейството;

– издръжка на родените от брака деца;

– издръжка на съпруг.

За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност (чл. 38, ал. 4 СК).

Какво може и какво не може да се договори в брачния договор?

 Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните. В договора може да се предвиди

1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;

2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;

3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

4. участието на страните в разходите и задълженията;

5. имуществените последици при развод;

6. издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

7. издръжката на децата от брака;

8. други имуществени отношения;

Брачният договор не може да урежда

1. Отношенията по повод на смърт на някой от съпрузите;

2. Неимуществени отношения свързани с упражняването на родителски права;

3. Упражняването на родителски права след евентуален развод;

4. Личните отношения между съпрузите;

Брачен договор при вече сключен брак

 Брачен договор може да бъде сключен и по време на брака.

Двойките, които към момента на влизане в сила на новия Семеен кодекс ( 01.10.2009), са сключили брак, могат да урегулират имуществените си отношения с брачен договор също както и двойките, които тепърва ще сключват брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира в регистъра по чл.19 СК.

Брачният договор, сключен по време на брака, може да урежда както бъдещи имуществени отношения между съпрузите, така и въпросите, свързани с вече придобито имущество.

Адвокатска кантора Стойчевска Ви предлага:

  • Консултации във връзка с изготвянето и сключването на брачен договор
  • Консултации относно предимствата на различните брачни режими на собственост
  • Изготвяне на индивидуален брачен договор
  • Осигуряване на нотариална заверка на брачния договор
  • Вписване на брачния договор в Агенцията по вписванията
  • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на брачни договори

Можете да се свържете с нас на мобилен:

+359888011848