Location Image

гр.София, п.к.1606, бул." Тотлебен" № 5, ет.3

Time Image

Понеделник - Петък от 9:00 ч.-17.00 ч., след предварително уговорена среща или онлайн

Авторско право върху архитектурни проекти

авторско право върху архитектурни проекти

Авторско право върху архитектурни проекти е уредено в чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е реализиран или не.

Изисквания към архитектурния проект

За да бъде обект на авторско право, архитектурният проект трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да е резултат на творческа дейност;
 • Да е изразен по някакъв начин;
 • Да е оригинален.

Права на автора на архитектурен проект

Авторът на архитектурен проект има следните права:

 • Право на авторство;
 • Право на използване на произведението;
 • Право на възпроизвеждане;
 • Право на разпространение;
 • Право на публично изпълнение;
 • Право на публично предаване;
 • Право на преработка;
 • Право на възмездно използване;

Права на възложителя на архитектурен проект

Възложителят на архитектурен проект има следните права:

 • Право на използване на произведението за целите, за които е възложено;
 • Право на възпроизвеждане на произведението в необходимия обем за изпълнение на възложената работа;
 • Право на разпространение на произведението в необходимия обем за изпълнение на възложената работа.

Срок на авторско право върху архитектурни проекти

Срокът на авторското право върху архитектурни проекти е 70 години след смъртта на автора. Ако авторът е юридическо лице, срокът на авторското право е 70 години от създаването на произведението.

В случай на съвместна творба, срокът на авторското право е 70 години след смъртта на последния оцелял автор.

Съдебна практика относно авторско право върху архитектурни проекти

В Решение № 1020 от 2019 г. на ВКС по гр. д. № 416/2018 г., I г. о., е прието, че “Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП архитектурните проекти са обект на авторско право. Авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е подписан от автора, и не зависи от това дали е предоставен за реализация или не.”.

В Решение № 132 от 2022 г. на ВКС по гр. д. № 2298/2021 г., I г. о., е прието, че възложителят на архитектурен проект има право да използва произведението за целите, за които е възложено, но не и да го възпроизвежда или разпространява извън този обхват.

В Решение № 281 от 2021 г. на ВКС по гр. д. № 1307/2020 г., I г. о., е прието, че архитектурният проект е обект на авторско право, независимо дали е подписан от автора. В решението се казва, че “авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е подписан от автора, и не зависи от това дали е предоставен за реализация или не”.

Още практика

В Решение № 254 от 2022 г. на ВКС по гр. д. № 1559/2021 г., I г. о., е прието, че възложителят на архитектурен проект не може да използва произведението за целите, за които е възложено, ако това използване противоречи на интересите на автора. В решението се казва, че “възложителят на архитектурен проект има право да използва произведението за целите, за които е възложено, но не и да го използва по начин, който противоречи на интересите на автора”.

е реализиран или не. В решението се казва, че “авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е подписан от автора, и не зависи от това дали е предоставен за реализация или не”. 

В Решение № 281 от 2021 г. на ВКС по гр. д. № 1307/2020 г., I г. о., е прието, че “Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗАПСП възложителят на архитектурен проект има право да използва произведението за целите, за които е възложено. Този текст обаче не дава право на възложителя да използва произведението по начин, който противоречи на интересите на автора. 

В конкретния случай възложителят е използвал произведението за цел, която противоречи на интересите на автора, тъй като е възпроизвел произведението без съгласието на автора и го е разпространил безплатно.

Допълнителни съвети

Ако сте автор на архитектурен проект, е важно да защитите правата си чрез регистрация на авторското право. Регистрация може да бъде направена в Патентното ведомство на Република България.

Ако сте възложител на архитектурен проект, е важно да имате предвид правата, които имате върху произведението. Ако възнамерявате да използвате произведението извън рамките на възложената работа, е необходимо да получите съгласието на автора.

Related Post

адвокат при покупка на имот

Защо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имотЗащо да ползвате услугите на адвокат при покупка на имот

Покупката на недвижим имот е една от най-важните и финансово значими инвестиции в живота на повечето хора. В тази статия ще представим важните аргументи в подкрепа на използването на адвокат

нищожност на завещание

Завещателни разпореждания: основания за нищожност и важността на съответствието със законодателствотоЗавещателни разпореждания: основания за нищожност и важността на съответствието със законодателството

Завещателните разпореждания са част от законодателството, регулиращо наследството и разпределението на имущество след смъртта на лице. Научете за основанията за нищожност на завещанието.