Location Image

гр.София, п.к.1606, бул." Тотлебен" № 5, ет.3

Time Image

Понеделник - Петък от 9:00 ч.-17.00 ч., след предварително уговорена среща или онлайн

Авторско право върху архитектурни проекти

авторско право върху архитектурни проекти

Авторско право върху архитектурни проекти е уредено в чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е реализиран или не.

Изисквания към архитектурния проект

За да бъде обект на авторско право, архитектурният проект трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да е резултат на творческа дейност;
 • Да е изразен по някакъв начин;
 • Да е оригинален.

Права на автора на архитектурен проект

Авторът на архитектурен проект има следните права:

 • Право на авторство;
 • Право на използване на произведението;
 • Право на възпроизвеждане;
 • Право на разпространение;
 • Право на публично изпълнение;
 • Право на публично предаване;
 • Право на преработка;
 • Право на възмездно използване;

Права на възложителя на архитектурен проект

Възложителят на архитектурен проект има следните права:

 • Право на използване на произведението за целите, за които е възложено;
 • Право на възпроизвеждане на произведението в необходимия обем за изпълнение на възложената работа;
 • Право на разпространение на произведението в необходимия обем за изпълнение на възложената работа.

Срок на авторско право върху архитектурни проекти

Срокът на авторското право върху архитектурни проекти е 70 години след смъртта на автора. Ако авторът е юридическо лице, срокът на авторското право е 70 години от създаването на произведението.

В случай на съвместна творба, срокът на авторското право е 70 години след смъртта на последния оцелял автор.

Съдебна практика относно авторско право върху архитектурни проекти

В Решение № 1020 от 2019 г. на ВКС по гр. д. № 416/2018 г., I г. о., е прието, че “Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП архитектурните проекти са обект на авторско право. Авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е подписан от автора, и не зависи от това дали е предоставен за реализация или не.”.

В Решение № 132 от 2022 г. на ВКС по гр. д. № 2298/2021 г., I г. о., е прието, че възложителят на архитектурен проект има право да използва произведението за целите, за които е възложено, но не и да го възпроизвежда или разпространява извън този обхват.

В Решение № 281 от 2021 г. на ВКС по гр. д. № 1307/2020 г., I г. о., е прието, че архитектурният проект е обект на авторско право, независимо дали е подписан от автора. В решението се казва, че “авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е подписан от автора, и не зависи от това дали е предоставен за реализация или не”.

Още практика

В Решение № 254 от 2022 г. на ВКС по гр. д. № 1559/2021 г., I г. о., е прието, че възложителят на архитектурен проект не може да използва произведението за целите, за които е възложено, ако това използване противоречи на интересите на автора. В решението се казва, че “възложителят на архитектурен проект има право да използва произведението за целите, за които е възложено, но не и да го използва по начин, който противоречи на интересите на автора”.

е реализиран или не. В решението се казва, че “авторското право върху архитектурен проект възниква със създаването му, независимо дали е подписан от автора, и не зависи от това дали е предоставен за реализация или не”. 

В Решение № 281 от 2021 г. на ВКС по гр. д. № 1307/2020 г., I г. о., е прието, че “Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗАПСП възложителят на архитектурен проект има право да използва произведението за целите, за които е възложено. Този текст обаче не дава право на възложителя да използва произведението по начин, който противоречи на интересите на автора. 

В конкретния случай възложителят е използвал произведението за цел, която противоречи на интересите на автора, тъй като е възпроизвел произведението без съгласието на автора и го е разпространил безплатно.

Допълнителни съвети

Ако сте автор на архитектурен проект, е важно да защитите правата си чрез регистрация на авторското право. Регистрация може да бъде направена в Патентното ведомство на Република България.

Ако сте възложител на архитектурен проект, е важно да имате предвид правата, които имате върху произведението. Ако възнамерявате да използвате произведението извън рамките на възложената работа, е необходимо да получите съгласието на автора.

Related Post

регистриране на търговска марка

Регистриране на търговска марка в БългарияРегистриране на търговска марка в България

Регистрирането на търговска марка в България е важен инструмент за защита на бизнеса. Какво представлява търговската марка и какви са изискванията и основанията за отказ на регистрация?

предварителен договор за ипотека

Действителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКСДействителен ли е предварителен договор за ипотека според ВКС

Предварителният договор за ипотека не е консенсуален,. Тъй като не може да се счита сключен с постигане на съгласие на страните за строго определените в закона реквизити на ипотеката,. а

нищожност на завещание

Завещателни разпореждания: основания за нищожност и важността на съответствието със законодателствотоЗавещателни разпореждания: основания за нищожност и важността на съответствието със законодателството

Завещателните разпореждания са част от законодателството, регулиращо наследството и разпределението на имущество след смъртта на лице. Научете за основанията за нищожност на завещанието.