Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Търговска тайна

Индекс на статията

Адвокатска кантора Стойчевска и Партньри ви предлага правна защита и съдействие изразяващи се в следните действия и услуги:

1.Устни и писмени правни консултации и разяснения относно търговска и производствена тайна;

2. Запознаване и проучване на съществуващите в предприятието писмени документи, касаещи определянето и защитата на търговската тайна - заповеди, вътрешни актове, етични кодекси, трудови договори и др.

3.Изготвяне на писмени документи, касаещи определяне на информацията представляваща търговска тайна, мерки за защита срещу незаконно придобиване, използване и разгласяване, правила за начина на използване от служителите на търговската тайна;

4.Обучения на персонала на предприятието относно правните норми регламентиращи придобиването, използването или разкриването на търговска тайна;

5.Образуване и процесуално представителство в съдебни и извън съдебни производства;

Ако смятате, че статията ви е била полезна, моля попълнете нашата Анкетна карта. На края на анкетната карта има оставено място за поставяне на правен казус, който Ви интересува. В знак на благодарност за вашата помощ и откровени отговори ние ще Ви дадем безплатна правна консултация по вашият казус.
С надежда да си бъдем взаимно полезни!
От адвокат Дамяна Стойчевска