Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Търговска тайна

Индекс на статията

Търговската тайна съгласно Директива на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

С Директива на Европейския парламент и на съвета от 8 юни 2016 г.относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване се определят правилата за защита срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговски тайни.

В чл.2 на Директивата са дадени определения на следните понятията:

1)„търговска тайна“ означава информация, която отговаря на всички посочени по-долу изисквания:
а)да бъде тайна в смисъл, че като цяло или в точната си конфигурация и сбор от компоненти не е общоизвестна или лесно достъпна за лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация;
б)да има търговска стойност поради това, че е тайна;
в)да е била предмет на обосновани при дадените обстоятелства действия от страна на законно контролиращото информацията лице с цел запазването ѝ в
тайна;
2)„притежател на търговска тайна“ означава всяко физическо или юридическо лице, законно контролиращо търговска тайна;
3)„нарушител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което незаконно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна;
4)„стоки- предмет на нарушение“, означава стоки, чието проектиране, характеристики, функциониране, производствен процес или предлагане на пазара са до голяма степен благоприятно повлияни от търговски тайни, които са незаконно придобити, използвани или разкрити.

В чл.3 и чл.4 на Директивата е дадено определение за законно и незаконно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, като придобиването на търговска тайна ще бъде незаконно когато се извършва без съгласието на притежателя и и чрез:

а)нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, предмети, материали, вещества или електронни документи, които са под законния контрол на притежателя на търговската тайна и съдържат търговската тайна или от които тя може да бъде извлечена;
б) всяко друго поведение, което при тези обстоятелства се счита за противоречащо на почтените търговски практики.

Съответно незаконно ще е използването или разкриването на търговска тайна, когато се извършва без съгласието на притежателя на търговската тайна от лице, за което е установено, че отговаря на някое от следните условия:
а) придобило е търговската тайна незаконно;
б) нарушило е споразумение за поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна;
в) нарушило е договорно или друго задължение за ограничаване на използването на търговската тайна.

Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно и когато дадено лице, към момента на придобиването, използването или разкриването, е знаело или е трябвало да знае при тези обстоятелствата, че търговската тайна е била получена пряко или непряко от друго лице, което е използвало или разкрило незаконно търговската тайна.
Производството, предлагането или пускането на пазара на стоки -предмет на нарушение, или вносът, износът или съхранението на стоки - предмет на нарушение за тези цели, също се счита за незаконно използване на търговска тайна, когато лицето, извършващо такива дейности, е знаело или е трябвало да знае при тези обстоятелства, че търговската тайна е използвана незаконно.