Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Фирмени промени

Вписване на промени в Търговския регистър на подлежащи на регистрация обстоятелства за Търговски дружества

Кратък преглед на статията

1.Списък с промени в търговските дружества, които задължително подлежат на вписване в Търговският регистър;

2.Полезна информация за срокове за подаване на заявление до Търговски регистър, Необходими документи, държавни такси;

3.С какво можем да Ви бъдем полезни когато искате да впишете настъпили промени в обстоятелствата на търговското дружество;

Кои промени в обстоятелствата на Търговските дружества подлежат на вписване?

1.Фирма, седалище и адрес на управление;

2.Предмет на дейност или срок на учредяване;

3.Управление- Начин на управление и представляване, или промяна на лицето, съответно лицата, представляващи търговеца, както и при вписване на Прокурист;

4.Съдружници-приемане, напускане или изключване на съдружници, както и при прекратяване на членствени отношения на друго основание; за персоналните дружества- и при промяна на името и местожителството, съответно фирмата и седалището, както и адреса на съдружниците, името съответно фирмата на акционера, когато след учредяване на акционерното дружество той придобие изцяло активите му;

5.Капитал-Размера и разпределението на капитала, съответно при промяна размера на дяловете и тяхното разпределение или при промяна на вида, броя и номиналната стойност на отделната акция;

6.При преобразуване-вливане, сливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната им форма;

7.Откриване или закриване на клон или промени в адреса на управление на клона, съответно в лицата, които го представляват и управляват;

8.Разпореждане с търговското предприятие;

9.промени в Дружественият договор, съответно Устава, подлежащи на вписване в Търговския регистър;

10.Прекратяване дейността, съответно възобновяване на дейността и свързаните с тях обстоятелства;

11.обявяване в несъстоятелност;

12.заличаване от Търговския регистър;

Срок за подаване на Заявление до Агенция по вписвания-Търговски регистър

Заявление по образец за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията се подава В 7-дневен срок от взимане на решение от общото събрание за промени в обстоятелствата на ООД от управителят или упълномощено лице.

Необходими документи

Документите, които следва да се приложат към Заявлението са различни за всяко едно от обстоятелствата.

Към Заявлението се прилагат Документ за внесена държавна такса, Актуален Дружествен договор/Устав, Декларация по чл.13 от ЗТР и документите сочещи извършената промяна във вписаните обстоятелства.

Държавни такси

Държавната такса (съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията) за вписване на промени по вписани обстоятелства в ТР по партидата на ООД (ЕООД) е в размер на:

а/ за промени в капитала - 60 лева.;

б/за промени на други обстоятелства - 30 лева.

Ако заявлението за промяна на вписани обстоятелства за ООД (ЕООД) в Търговския регистър се подаде по електронен път, таксите са, както следва:

а/ за промени в капитала - 30 лева.;

б/ за промени в други обстоятелства - 15 лева.

По заявление за запазване на фирма (при промяна на фирменото наименование) се събира такса в размер 50 лв. , ако заявлението се подаде по ел. път - таксата е в размер 25 лв.

Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори Ви предлага:

1.Правна консултация;

2.Изготвяне на необходимите за вписването на промените документи;

3.Извършване на превод на държавните такси;

4.Попълване и подаване на Заявление по образец до Търговския регистър;

Цената на услугата зависи от промененото обстоятелство, което подлежи на вписване, като при заявка на услугата по електронен път се ползвате от 20% отстъпка от първоначално уговорената цена.

Ако имате запитвания или искате да направите Заявка за регистрация на промени в обстоятелствата на фирма по партида в ТР моля попълнете Форма за запитване