Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Правни услуги при абонаментно обслужване

ПРАВНИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ДОГОВОРЕНИ ПРИ АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

  1. устни и писмени консултации;
  2. изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения, цесии, новиране на задължения; записи на заповед, менителница, нотариални актове и др. ;
  3. Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози; извънсъдебно уреждане на спорове между търговци; изготвяне на нотариални актове ;
  4. изготвяне на необходимите документи за вписване на промени в правния статус на търговеца – промяна на име, на седалище и адрес на управление, промяна в правно-организационната им форма;промяна в членския състав; прекратяване и заличаване от търговския регистър ;обявяване на ГФО и др. подготовка на договори за управление и контрол. Подготовка и организиране на общо събрание на съдружниците в дружествата.
  5. изготвяне на жалби, молби, заявления и др. документи, необходими във връзка с осъществяване дейността на дружеството и защитаване интересите му пред общински и държавни институции, частни лица, търговски дружества;
  6. процесуално представителство по граждански, административни и изпълнителни дела до 50 000 лв. материален интерес, над тази сума възнаграждението на адвоката се определя по Наредба № 9 за минималното адвокатско възнаграждение, като ползвате отстъпка 30 % от определената цена;

За не упоменатите правни услуги клиентът заплаща допълнително адвокатско възнаграждение, определено по реда на Наредба № 9, като ползва отстъпка 30 % от определената цена. Адвокатското възнаграждение за описаните по-горе услуги се определя на час, в зависимост от обема на работа, сложността на казусите, материалния интерес, предмета на дейност на фирмата, избраните правни услуги и се определя индивидуално за всеки клиент.

ЗАЩО ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА НАС?

1.При даване на устна правна консултация по казуси, за които се изискват специални знания изразяваме мнението си след като сме се запознали с нормите регулиращи казуса и правната практика.В този случай определяме възможно най-кратък срок за изпълнение на поетите от нас задължения;

2. Абсолютна дискретност и лоялност към клиентите си;

3 Клиента има право на адвокат, необременен с какъвто и да е конфликт на интереси, т.е. не действа пряко или косвено за противната страна или за някое трето лице и който е независим от чужди влияния;

4.Откровено писмено и устно представителство, винаги даваме мнението си относно начините по които може да се развият отношенията, както и последиците за клиента от това.

5.Текущо осведомяване, компетентни съвети, грижливо представителство и съвестно изпълнение на поетите от нас задължения;

6.Подробно и ясно определяне на възнаграждението на адвоката;

7. Решаване на възникналите съдебни спорове ценейки времето и средствата на клиента.Усилията са насочени към решаване на споровете извънсъдебно по възможност.

8.Предварително запознаване със специфичните особености на упражняваната от клиента дейност и изготвяне на стратегия и план на съвместна работа с него и неговите служители.

9.По възможност предвиждане на правните проблеми, които могат да възникнат и подготвяне на предварителни становища за тяхното развитие. 10.Работим в екип със счетоводители, нотариуси, съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, проектанти от всички специалности, строителен надзор, и други специалисти;