Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Фирмени регистрации

Адвокатска кантора предлага на своите клиенти извършването на правни услуги, регистрация на търговски дружества - фирми:

1.Регистрация на търговско дружество в Агенция по вписване-Търговски регистър-ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КДА

2.Онлайн регистриране на търговски дружества-получавате 20 % отстъпка от уговореният адвокатския хонорар- спестявате време, пари и получавате същото качество на услугата, независимо дали се намирате в същият град или държава, в който практикува избраният от Вас адвокат.

3.Услуга ползване на наш адрес за "седалище и адрес на регистрация" на вашето търговско дружество;

4.Промяна на вписани обстоятелства- управител, седалище и адрес, прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на търговско предприятие, приемане, напускане и изключване на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, вписване на прокурист, прекратяване на дейността и заличаване на фирми, преобразуване на търговски дружества-сливане, вливане, отделяне разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, обявяване на ГФО и др. вписвания в Търговският регистър;

5.Регистрация на юридически лица с нестопанска цел;

6.Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии;

Заповедно производство

Какво да правим когато получим Заповед за изпълнение на задължение към Топлофикация, Софийска вода, Телекомуникационни компании, Банкови и финансови институции и др. кредитори Какво е Заповедно производство и Заповед за изпълнение?

Заповедното производство е част от изпълнителния процес. Целта му е да облекчи кредиторите, които предполагат, че длъжниците им няма да оспорят задължението, както и да разтоварят съдебната система.

Съгласно Чл.410 ГПК заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение: - за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд (т.е. до 25 000 лева) - за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд;

Какво е заповед за изпълнение?

Заповедта за изпълнение е акт на съда. Този акт замества съдебното решение. С други думи не е необходимо съдът да се произнесе с решение или определение и да се мине по реда на цялото исково производство. Достатъчно е кредиторът да получи заповед за изпълнение. Заповедта за изпълнение замества съдебното решение като изпълнително основание. Не е нужно да е на лице съдебно решение, за да започне изпълнително производство. Заповедта е напълно достатъчна. Заповедта за изпълнение е бърз способ за реализиране на права. Тя спестява същинският исков процес.

Какво е заповед за незабавно изпълнение?

Съгласно чл.417 от ГПК заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;

2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;

4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението - относно предаването на заложени вещи;

5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг - относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;

6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;

7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;

8. акт за начет;

9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

В този случай кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение. Когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, изпълнението на задължението или настъпването на обстоятелството трябва да бъдат удостоверени с официален или с изходящ от длъжника документ.

Какво да правите когато получите Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК?

Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.

Съгласно чл.414 ГПК Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван. Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса. Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418.

Важно: Препоръчваме ви да подавате възражение срещу издадена Заповед за изпълнение в случай, че оспорвате размера или основанието на задължението, като например изтекла погасителна давност, частично погасяване на задължението поради плащане, оспорване размер на лихви, оспорване на документите на които се основава вземането и др. или, ако имате интерес от отлагане принудителното събиране на вземането във времето. В противен случай, подавайки възражение ще принудите кредитора да заведе исково производство срещу вас, което при положително развитие за кредитора ще ви натовари с допълнителни държавни такси, разноски по делото, адвокатски възнаграждения, лихви, на по-късен етап и разноски по изпълнителното производство. Така може да се окаже, че ще трябва да заплатите за безспорно ваше задължение разноски по-големи от самото задължение. Ако вашият случай е такъв Ви препоръчваме да се свържете с кредитора си и да подпишете Споразумение с него за разсрочено плащане на задълженията ви, за да избегнете плащането на следващите се разноски.

Ако обективираното в Заповедта за изпълнение вземане е спорно или не дължите сумата, то тогава внимавайте да не пропуснете срока за подаване на възражение, тъй като ако не го подадете в срок Заповедта за изпълнение ще влезе в сила и съдът ще издаде изпълнителен лист срещу вас.

Какво да правите когато получите Заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК?

Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение и може да се основе само на съображения, извлечени от актове по чл. 417. Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението. Възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1 - 8, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Когато в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства, съдът, постановил незабавно изпълнение, може да го спре.

Какви други възможности имате за защита срещу издадени Заповеди по реда на чл.410 и чл.417 ГПК?

В едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможност да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд, когато:

1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;

2. заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България;

3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;

4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Едновременно с възражението длъжникът може да упражни и правата си по чл. 413, ал. 1/обжалване на заповедта за изпълнение, в частта относно разноските/ и чл. 419, ал. 1/обжалване на разпореждането, с което е уважена молбата за незабавно изпълнение/ Подаването на възражение пред въззивния съд не спира изпълнението на заповедта. По искане на длъжника съдът може да спре изпълнението при условията на чл. 282, ал. 2. Съдът приема възражението, когато установи, че са налице предпоставките по ал. 1. Ако възражението бъде прието, изпълнението на издадената заповед по чл. 410 се спира. Когато възражението е прието, съдът разглежда и подадените с възражението частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1.Когато възражението е прието, защото не са били налице предпоставките на чл. 411, ал. 2, т. 3 и 4/ длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България; длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България./, съдът служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

Съгласно чл. 424 ГПК длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок. Искът може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането.

Покупка на недвижим имот

ПРАВНИ СЪВЕТИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Какво трябва да знаете ако купувате недвижим имот ново строителство?

Сигурно вече сте си харесали недвижим имот-апартамент, офис, магазин ново строителство, направили сте няколко предварителни разговора със строителя, той ви е предложил да сключите предварителен договор за покупко - продажба и сте на път да го подпишете.

СЕГА Е МОМЕНТА ДА СПРЕТЕ И ДА НЕ БЪРЗАТЕ

Преди да подпишете Предварителен договор за покупко - продажба на избраният от Вас имот трябва да направите няколко проучвания за да защитите максимално инвестицията си.

1Изискайте от Продавача всички документи за собственост на имота, като Нотариален акт за учредено право на строеж, Разрешение за строеж, Скица, Архитектурни проекти, Акт 14, Разрешение за ползване-Акт 16, Таблица за разпределяне на площите;

2Направете справка в Имотен регистър-Агенция по вписванията дали имотът, който искате да купите не е обременен с някакви тежести;

3Проверете в Агенция по вписванията-Търговски регистър фирмата Продавач; Добре е да направите справка за фирмата и в Съдилищата за да сте сигурни, че няма образувани срещу продавача граждански спорове или производство по несъстоятелност.

4Ако фирмата Продавач се представлява от пълномощник проверете дали е упълномощен от управителя на дружеството;Изискайте Решение на общото събрание на дружеството/ЕООД, ООД/ за продажба на недвижимия имот;

5Ако установите от направените от Вас справки, че всичко е наред-имотът няма тежести, Продавачът е собственик на имота и притежава всички документи изброени в т.1 пристъпете към запознаване с клаузите на предложеният ви Предварителен договор.

Много важно е да знаете, че Предварителният договор за продажба на недвижим имот няма вещно правен характер, което означава, че с подписването му вие не ставате собственик на имота.Предварителният договор представлява обещание на Продавача да ви прехвърли собствеността на определеният имот срещу заплащане от ваша страна на определената цена.

Прехвърлянето на собствеността става с окончателният договор-нотариален акт. По силата на чл.19, ал.3 от ЗЗД всяка от страните по договора може да иска неговото обявяване за окончателен по съдебен ред. Това обаче не означава, че Продавачът няма възможност да продаде повторно обещаният на вас имот.В този случай ще можете само да искате разваляне на договора, връщане на даденото по него и неустойка. След като вече сте подписали предварителният договор остава само да подпишете и окончателен-нотариален акт.

Какво трябва да знаете ако купувате право на строеж на недвижим имот, който още не е построен?

Рисковете, които Купувачът поема при закупуването на имоти, които все още не са построени, т.е нямат Разрешение за ползване-Акт 16 са доста по-големи в сравнение с рисковете при закупуването на въведени в експлоатация имоти-ново строителство.

Възможни са няколко хипотези -закупуване на имот на зелено, т.е Инвеститорът е изготвил Проекти, снабдил се е с Разрешение за строеж, има учредено право на строеж и е започнал да строи. -закупуване на имот след акт 14-грубият строеж е приключил, има подписан акт 14 и Удостоверение за степен на завършеност на строителството по чл.181 ал.2 ЗУТ от общината; -закупуване на имот след акт 15;

Преди да подпишете Предварителен договор за покупко - продажба на избраният от Вас имот трябва да направите няколко проучвания за да защитите максимално инвестицията си.

1Изискайте от Продавача всички документи за собственост на имота, като Нотариален акт за учредено право на строеж, Разрешение за строеж, Скица, Архитектурни проекти, акт 14 и Удостоверение за степен на завършеност на строителството по чл.181 ал.2 ЗУТ от общината-евентуално, Акт 15-евентуално;

Внимателно трябва да анализирате всички споменати по-горе документи, тъй като от тях може да установите евентуални нередности в имота, като неуредени сметки по регулация, невлязъл в сила ПУБ и др.

2Направете справка в Имотен регистър-Агенция по вписванията дали имотът, който искате да купите не е обременен с някакви тежести;

3Проверете в Агенция по вписванията-Търговски регистър фирмата Продавач; Добре е да направите справка за фирмата и в Съдилищата за да сте сигурни, че няма образувани срещу продавача граждански спорове или производство по несъстоятелност.

4Ако фирмата Продавач се представлява от пълномощник проверете дали е упълномощен от управителя на дружеството;Изискайте Решение на общото събрание на дружеството/ЕООД, ООД/ за продажба на недвижимия имот;

5Ако установите от направените от Вас справки, че всичко е наред-имотът няма тежести, Продавачът е собственик на имота и притежава всички документи изброени в т.1 пристъпете към запознаване с клаузите на предложеният ви Предварителен договор. Този договор трябва да съдържа, както уговорки за прехвърлянето на собствеността на имота с нотариален акт, така и задължения на Продавача да изгради същия до степента за която сте се уговорили-с довършителни работи или без.

6Проверявайте периодично строежа на сградата, както и състоянието на фирмата-за вписани промени в Търговския регистър или образувани дела срещу фирмата в съда, проверявайте и имота за тежести; Ако установите затруднения в строителството или образувани дела срещу фирмата, които считате че застрашават направените от вас инвестиции действайте незабавно в своя защита.

АДВОКАТСКА КАНТОРА СТОЙЧЕВСКА ви предлага:

1Да ви представляваме в търсенето на подходящ за вас недвижим имот, като проучиме пазара по предварително зададените от вас параметри за местоположение, големина, цена на имот, като ви предложим подходящи имоти за оглед;

2Да проучим всички документи за собственост на имота, актуалното състояние на фирмата Продавач, като ще ви консултираме във връзка с крайния резултат;

3Да ви изготвим Предварителен договор за продажба на недвижим имот или да ви представляваме в преговорите при подписването на предложеният от Продавача договор, така че максимално да бъде защитена вашата инвестиция;

4Да ви предложим варианти за кредитиране на извършваната от вас покупка;

5След подписването на Предварителният договор да извършваме периодично проверка на имота и фирмата, като при констатирани нередности ще ви уведомим и ще ви предложим варианти за защита на извършената от вас инвестиция;

6Да ви изготвим окончателният договор – нотариален акт и да ви представляваме пред Нотариус;

7Да декларираме закупеният от вас имот;

8Да прехвърлим на ваше име партидите за ток, парно, вода, газ; Цената на услугата зависи от материалният интерес, които ще защитаваме и възложените ни от вас действия, които се задължаваме да извършим.


Необходими документи за сделка с нотариален акт

При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи:

Задължителни:

 • Документ за собственост, документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача;
 • Данъчна оценка на недвижимия имот. (площта на недвижимия имот трябва да съвпада с площта, посочена в документа за собственост, но ако за населеното място има кадастрална карта- трявба да съвпада с площта по кадастралната скица.
 • Задължително в данъчната оценка следва да бъде посочено, че собственика няма задължения по отношение на имота);
 • Скица на имота: издава се от общината по местонахождение на недвижимия имот или ако за населеното място има влязла в сила кадастрална карта- скица от АГКК;
 • Декларации по чл. 264, ал.1 от ДОПК на продавача/продавачите; 
 • Декларации по чл. 25, ал.8 от ЗННД на страните; 

Документи, необходими в някои случаи:

 • Удостоверение за наследници, ако прехвърляния имот е придобит по наследство;
 • Удостоверение от Районен съд за вписан отказ от наследство;
 • Декларация по чл.33 от ЗС на продавача, ако недвижимия имот е съсобствен и купувача не е съсобственик;
 • Декларация по чл. 3 ЗСПЗЗ на приобретателя (този който придобива недвижимия имот), ако се касае за земеделска земя. В декларацията придобиващия правото на собственост декларира, че е пребивава или се е установил в България повече от 5 години и какъв е произхода на паричните средства, представляващи цена по сделката. 
 • Декларация по чл. 26 от СК за съгласие на съпругът, който не е собственик на прехвърляния недвижим имот.
 • Пълномощно за представителство в нотариално производство за разпореждане с права или за придобиване на права върху недвижим/и имот/и. Пълномощното следва да бъде с нотариално удостоверен подпис и нотариално удостоверено съдържание и публикувано в информационната система на Нотариалната камара. Делегираните права да са недвусмислени, недвижимия/те имот/и да е/са описан/и с всички реквизити за описание в нотариален акт;
 • Разрешение за строеж, Удостоверение за груб строеж, Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Удостоверение за търпим строеж, Удостоверение за идентичност на сгради - когато се касае за първоначално прехвърляне право на собственост върху сгради;
 • Удостоверение за идентичност на УПИ - при преобразуване на поземлени имоти;

Чуждестранни инвестиции

Адвокатска кантора Стойчевска предлага на своите чуждестранни клиенти пълно правно обслужване на техните инвестиции в РБългария

ПЪЛНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ:

1.Консултантско обслужване относно правните и икономически условия, влияещи върху конкретната чуждестранна инвестиция;

2.Избор на правилната правна и данъчна структура и регистрация на търговски дружества- предоставяне на услуги като виртуален офис, ползване на адрес за регистрация и съответно представителство на фирмата на този адрес;

3.Анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически и икономически аспекти на инвестицията, изготвяне на бизнес план за нейното реализиране, изпълнение на различните дейности по същинското реализиране на инвестицията, като наемане или закупуване на недвижими имоти, проектиране, узаконяване, издаване на разрешения, лицензии и др., осъществяване на преговори, изготвяне на документи свързани с легализирането на дейността;

4.Правно представителство на чуждестранни фирми, клонове на чуждестранни фирми;

5.Правна помощ на мениджъра при изпълнение на функциите му по управление;

6.Участие в съставянето и изготвянето на вътрешно фирмени актове и други документи с правен характер;

7.Всякакви други правни и административни услуги произтичащи от характера и същността на чуждестранната инвестиция;