Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Правни услуги за фирми

Правните услуги за фирми, които предлагаме са следните:

1.Абонаментно правно обслужване;

2.Правно обслужване на чуждестранни инвестиции;

3.Регистрация, пререгистрация, промяна на вписани обстоятелства- управител, седалище и адрес, прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на търговско предприятие, приемане, напускане и изключване на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, вписване на прокурист, прекратяване на дейността и заличаване на фирми, преобразуване на търговски дружества-сливане, вливане, отделяне разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, обявяване на ГФО и др. вписвания в Търговският регистър;

4.Процесуално представителство по граждански, административни, административно-наказателни, изпълнителни, арбитражни производства и извънсъдебни способи за решаване на правни спорове;

5.Удостоверение за извършена пряка инвестиция;

6.Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии;