Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Покупка на имот от съдебен изпълнител

Индекс на статията

Как да купя имот от съдебен изпълнител ?


Имотите, които продават съдебните изпълнители са на длъжници, които не си връщат задълженията . Началната цена при продажба на имотите е 50% /петдесет процента/ от оценката им. За закупен имот от публична продажба съдебният изпълнител издава Постановление за възлагане, което има силата на нотариален акт.

Къде се обявяват публичните продажби ?

Съдебният изпълнител обявява публичните продажби в неговата кантора, в сградата на районен съд по местонахождение на имота, в Общината или кметството по местонахождение на имота чрез разлепване на обявления и по местонахождение на имота.
Публичните продажби могат да се обявяват в Интернет, вестници или телевизия по искане на кредитора.

Какви такси и формуляри и приложения трябва да се попълнят и подадат?

За участие в публична продажба се заплаща задатък – 10% от началната цена на имота по сметка на съдебен изпълнител.
Попълва се и се подписва „наддавателно предложение“ по приложената по долу примерна бланка.
Попълненото и подписано наддавателно предложение и един екземпляр от вносната бележка за внесения задатък се запечатват в бял непрозрачен плик.
Пликът се подава в районен съд по местонахождение на имота /може да попитате съдебния изпълнител/ и се взема входящ номер на предложението.
Пликът трябва да се подаде в районен съд по местонахождение на имота през времето на публичната продажба, което е посочено в обявлението за публична продажба.


Какво следва след подаването на наддавателното предложение?

На определен в обявлението ден и час в сградата на районен съд се провежда отваряне на наддавателните предложения от съдебният изпълнител.
Съдебният изпълнител съставя протокол, записва подадените редовни наддавателни предложения и обявява най-високата предложена цена.
След обявяването всеки присъстващ наддавач има право да предлага устно по-висока цена с един задатък /10% от началната цена/. Всяко следващо наддаване е отново с един задатък /10% от началната цена/.
За купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Кога трябва да се доплатят останалите пари?

В седем дневен срок от обявяването на купувача в Районен съд следва да се доплати разликата в цената по сметка на съдебният изпълнител. 

Какви такси и разноски ще имам при публична продажба на имот?

Заплащате допълнително 1,5% на съдебният изпълнител за постановление за възлагане; 2 % за Общината за придобиване на имота, 1 % за съдебният изпълнител за въвеждане в имота и 0.1% за Агенция по вписвания.

Kак мога да взема ДДС от закупения от съдебен изпълнител имот?

В случай, че длъжникът е регистриран по ДДС и продаваното имущество е облагаемо по смисъла на ЗДДС имате право да приспаднете ДДС. За целта съдебният изпълнител внася ДДС в НАП от името и за сметка на длъжника, подава Удостоверение за това в НАП и ви предоставя заедно с Постановлението за възлагане, Удостоверение подадено в НАП и Протокол за извършена продажба.


Изп.дело ……………………………

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ

…………………………………………………………….. ,

ЕГН ……………….., с адрес ……………………………………….., л.к…………………………. издадена от МВР ………………………

 

Уважаеми г-н ЧСИ,

 

Във връзка с обявената от вас публична продажба по горепосоченото изпълнително дело, за следния недвижим имот :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ЗАЯВЯМ, че желая да купя имота на цена от …………………. /словом – ……………………………………./ лева.

 ПРИЛАГАМ: Преводно нареждане за внесен задатък и Искане за връщане на задатък, в случай, че публичната продан бъде спечелена от друг участник. 

Дата: .................................                          Подпис: .................................

 

Пликът се запечатва и се надписва по следния начин:

вх. Номер ................. Изпълнително дело ………………………

Частен съдебен изпълнител N ...............................

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

................................. , Булстат ...................................


ДО

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

…………………………………………..

Район на действие ……………………..

 

ИСКАНЕ

 

ОТ

………………………………………………

 

ЕГН …………………………..

/три имена, ЕГН/

адрес. ……………………………………………

 

…………………………………………………

 

тел. за връзка: …………………..

 

email:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Моля да ми бъде върнат внесения задатък за публична продажба в размер на ……………… лв., по наддавателно предложение за участие в ПП на недвижим имот – ………………………………………………………………………., по следната банкова сметка:

Банка ………….

IBAN ………………………………

BIC …………………………………

Титуляр на сметката …………………………………………………………………

                                                                                                                   С Уважение: .............................................


Образец 31

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

чл.6 , ал. 2 от ЗМИП

 

Долуподписаният/ата: ……………………………………………………………………………….

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на …………………………………

 

вписано в регистъра при …………………………………………………………………………..

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

 

Дата на деклариране:

 

ДЕКЛАРАТОР: _________________________________

 

/подпис/


Образец 32

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП и по чл. 6, ал. 5, т.3 от ЗМИП

 

 

Долуподписаният/ата:

 

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН _____________________, постоянен адрес _______________________________________

 

Гражданство _______________________, документ за самоличност ______________________

 

 

в качеството ми на ________________________, в ____________________________________

 

Булстат __________________ , дан. № ____________________________, седалище и адрес на

 

управление _____________________________________________________________________

 

Декларирам, че паричните средства, предмет на посочената тук операция /сделка/

 

_______________________________имат следния произход: ___________________________

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

 

Дата на деклариране:

 

ДЕКЛАРАТОР: _________________________________

 

/подпис/