Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Покупка на имот от съдебен изпълнител - Декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП и по чл. 6, ал. 5, т.3 от ЗМИП

Индекс на статията

Образец 32

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП и по чл. 6, ал. 5, т.3 от ЗМИП

 

 

Долуподписаният/ата:

 

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН _____________________, постоянен адрес _______________________________________

 

Гражданство _______________________, документ за самоличност ______________________

 

 

в качеството ми на ________________________, в ____________________________________

 

Булстат __________________ , дан. № ____________________________, седалище и адрес на

 

управление _____________________________________________________________________

 

Декларирам, че паричните средства, предмет на посочената тук операция /сделка/

 

_______________________________имат следния произход: ___________________________

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

 

Дата на деклариране:

 

ДЕКЛАРАТОР: _________________________________

 

/подпис/