Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Покупка на имот от съдебен изпълнител - Декларация чл.6 , ал. 2 от ЗМИП

Индекс на статията

Образец 31

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

чл.6 , ал. 2 от ЗМИП

 

Долуподписаният/ата: ……………………………………………………………………………….

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на …………………………………

 

вписано в регистъра при …………………………………………………………………………..

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме и фамилия/

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………… постоянен адрес ……………………………………………………………………………………

гражданство ………………………………………………………………………………………..

документ за самоличност ………………………………………………………………………….

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

 

Дата на деклариране:

 

ДЕКЛАРАТОР: _________________________________

 

/подпис/