Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Покупка на имот от съдебен изпълнител - Приммерно наддавателно предложение

Индекс на статията

Изп.дело ……………………………

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ

…………………………………………………………….. ,

ЕГН ……………….., с адрес ……………………………………….., л.к…………………………. издадена от МВР ………………………

 

Уважаеми г-н ЧСИ,

 

Във връзка с обявената от вас публична продажба по горепосоченото изпълнително дело, за следния недвижим имот :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ЗАЯВЯМ, че желая да купя имота на цена от …………………. /словом – ……………………………………./ лева.

 ПРИЛАГАМ: Преводно нареждане за внесен задатък и Искане за връщане на задатък, в случай, че публичната продан бъде спечелена от друг участник. 

Дата: .................................                          Подпис: .................................

 

Пликът се запечатва и се надписва по следния начин:

вх. Номер ................. Изпълнително дело ………………………

Частен съдебен изпълнител N ...............................

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

................................. , Булстат ...................................