Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Покупка на имот от съдебен изпълнител

Индекс на статията

Как да купя имот от съдебен изпълнител ?


Имотите, които продават съдебните изпълнители са на длъжници, които не си връщат задълженията . Началната цена при продажба на имотите е 50% /петдесет процента/ от оценката им. За закупен имот от публична продажба съдебният изпълнител издава Постановление за възлагане, което има силата на нотариален акт.

Къде се обявяват публичните продажби ?

Съдебният изпълнител обявява публичните продажби в неговата кантора, в сградата на районен съд по местонахождение на имота, в Общината или кметството по местонахождение на имота чрез разлепване на обявления и по местонахождение на имота.
Публичните продажби могат да се обявяват в Интернет, вестници или телевизия по искане на кредитора.

Какви такси и формуляри и приложения трябва да се попълнят и подадат?

За участие в публична продажба се заплаща задатък – 10% от началната цена на имота по сметка на съдебен изпълнител.
Попълва се и се подписва „наддавателно предложение“ по приложената по долу примерна бланка.
Попълненото и подписано наддавателно предложение и един екземпляр от вносната бележка за внесения задатък се запечатват в бял непрозрачен плик.
Пликът се подава в районен съд по местонахождение на имота /може да попитате съдебния изпълнител/ и се взема входящ номер на предложението.
Пликът трябва да се подаде в районен съд по местонахождение на имота през времето на публичната продажба, което е посочено в обявлението за публична продажба.


Какво следва след подаването на наддавателното предложение?

На определен в обявлението ден и час в сградата на районен съд се провежда отваряне на наддавателните предложения от съдебният изпълнител.
Съдебният изпълнител съставя протокол, записва подадените редовни наддавателни предложения и обявява най-високата предложена цена.
След обявяването всеки присъстващ наддавач има право да предлага устно по-висока цена с един задатък /10% от началната цена/. Всяко следващо наддаване е отново с един задатък /10% от началната цена/.
За купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Кога трябва да се доплатят останалите пари?

В седем дневен срок от обявяването на купувача в Районен съд следва да се доплати разликата в цената по сметка на съдебният изпълнител. 

Какви такси и разноски ще имам при публична продажба на имот?

Заплащате допълнително 1,5% на съдебният изпълнител за постановление за възлагане; 2 % за Общината за придобиване на имота, 1 % за съдебният изпълнител за въвеждане в имота и 0.1% за Агенция по вписвания.

Kак мога да взема ДДС от закупения от съдебен изпълнител имот?

В случай, че длъжникът е регистриран по ДДС и продаваното имущество е облагаемо по смисъла на ЗДДС имате право да приспаднете ДДС. За целта съдебният изпълнител внася ДДС в НАП от името и за сметка на длъжника, подава Удостоверение за това в НАП и ви предоставя заедно с Постановлението за възлагане, Удостоверение подадено в НАП и Протокол за извършена продажба.