Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Продажба на имот.Проблеми с издаването на скици от АГКК

При обслужването на клиентите си в областта на вещното право и сделки с недвижими имоти, установихме, че голяма част от изготвените от АГКК кадастрални карти и издаваните скици не съдържат актуалното състояние на имотите, за които се издават, тъй като при изготвянето им са използвани архивите на общините, където голяма част от имотите не са с верните си собственици, или е липсвала друга информация.

 

 

 

Има два начина за допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри:

 

-Първият начин е да следите кога картите и регистрите, касаещи вашият имот ще бъдат приети и съответно да проверите има ли допуснати грешки или непълноти. Ако има такива, трябва да подадете възражение, в срок, защото след завършването на процедурата, корекциите вече ще са платени.

 

-Ако вече има изработени и одобрени кадастрални карти за вашия имот, единственият начин да извършите корекция е като подадете сами необходимите документи в АГКК.

 

Нашият съвет към Вас е, ако сте решили да продавате имота си, да направите предварително справка в АГКК за имота и да си извадите скица и/или схема на обекта, тъй като в зависимост от промените, които ще следва да се извършват, времето което ще ви е необходимо може да бъде от 2-3 дена до месеци.

 

В тази връзка Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори, със съдействието на геодезически фирми, предлага на своите клиенти извършването на следните услуги:

 

 

 

1. ДОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ В КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

 

Проектът на скица за допълване на непълноти и отстраняване на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри се изготвя, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота; линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

 

2.СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ НА КАДАСТЪРА

 

Услугата, включва извършване на геодезическите измервания на новопостроените обекти и оформяне на изискващата се документация, която трябва да се подаде в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Издаване на необходимите удостоверения.

 

3.РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ДЕЛБА

 

Целта на делбата е да се прекрати възникналата съсобственост върху един и същ поземлен имот и да се създадат отделни права върху реално определени, отделни поземлени имоти. Поземленият имот се разпределя реално между съделителите, съобразно техните права в съсобствеността.

 

За разделяне на поземлен имот се изработва СКИЦА-ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА, по образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота, проектната линия за разделяне или промяна на границата, съответно регулационната линия, идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти, номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

 

При разделянето на поземлен имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на поземлен имот.

 

4.ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

 

За обединяване на поземлени имоти се изработва ПРОЕКТ НА СКИЦА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ, по образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имотите, знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите, идентификатора на новообразувания поземлен имот.

 

5.ТРАСИРАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

 

За да се укажат точните граници на притежаваните от Вас поземлени имоти е необходимо да се извърши трасиране, т.е. да се означат върху терена границите на тези имоти. В някои случаи, преди трасирането на границите на поземления имот, е необходимо да се направи геодезическо заснемане за вземане под внимание съществуващите на място ситуационни подробности. След като се извърши предварителната подготовка, се прави трасирането на поземления имот.