Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Покупка на недвижим имот - Необходими документи при продажба на недвижим имот

Индекс на статията

Необходими документи за сделка с нотариален акт

При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи:

Задължителни:

 • Документ за собственост, документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача;
 • Данъчна оценка на недвижимия имот. (площта на недвижимия имот трябва да съвпада с площта, посочена в документа за собственост, но ако за населеното място има кадастрална карта- трявба да съвпада с площта по кадастралната скица.
 • Задължително в данъчната оценка следва да бъде посочено, че собственика няма задължения по отношение на имота);
 • Скица на имота: издава се от общината по местонахождение на недвижимия имот или ако за населеното място има влязла в сила кадастрална карта- скица от АГКК;
 • Декларации по чл. 264, ал.1 от ДОПК на продавача/продавачите; 
 • Декларации по чл. 25, ал.8 от ЗННД на страните; 

Документи, необходими в някои случаи:

 • Удостоверение за наследници, ако прехвърляния имот е придобит по наследство;
 • Удостоверение от Районен съд за вписан отказ от наследство;
 • Декларация по чл.33 от ЗС на продавача, ако недвижимия имот е съсобствен и купувача не е съсобственик;
 • Декларация по чл. 3 ЗСПЗЗ на приобретателя (този който придобива недвижимия имот), ако се касае за земеделска земя. В декларацията придобиващия правото на собственост декларира, че е пребивава или се е установил в България повече от 5 години и какъв е произхода на паричните средства, представляващи цена по сделката. 
 • Декларация по чл. 26 от СК за съгласие на съпругът, който не е собственик на прехвърляния недвижим имот.
 • Пълномощно за представителство в нотариално производство за разпореждане с права или за придобиване на права върху недвижим/и имот/и. Пълномощното следва да бъде с нотариално удостоверен подпис и нотариално удостоверено съдържание и публикувано в информационната система на Нотариалната камара. Делегираните права да са недвусмислени, недвижимия/те имот/и да е/са описан/и с всички реквизити за описание в нотариален акт;
 • Разрешение за строеж, Удостоверение за груб строеж, Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Удостоверение за търпим строеж, Удостоверение за идентичност на сгради - когато се касае за първоначално прехвърляне право на собственост върху сгради;
 • Удостоверение за идентичност на УПИ - при преобразуване на поземлени имоти;