Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Съдебна делба-общи положения

Индекс на статията

Кратък преглед на статията:

1.Всеки съсобственик може да иска делба.Искът за делба не се погасява по давност;

2.При съдебната делба е задължително да участват всички съсобственици.Ако в делбата не участват всички възможни съделители искът е недопустим.

3.Съдебната делба се осъществява в две фази-Първа фаза по допускане на делбата и определяне между кои лица, за кои имоти и при какви квоти ще се извърши делбата.Втората фаза е по самото извършване на делбата;

4.Исковете за вещни права върху недвижим имот, за делба на съсобствен недвижим имот, за граници и за защита на нарушено владение върху недвижим имот се предявяват по мястото, където се намира имотът.

Исковете за наследство, за унищожаване или намаление на завещания, за делба на наследство и за унищожаване на доброволна делба се предявяват по мястото, където е открито наследството.Ако наследодателят е български гражданин, но наследството е открито в чужбина, исковете може да се предявят по последния му постоянен адрес в Република България или пред съда, в района на който се намират неговите имоти.

5.В производството за допускане на делбата се разглеждат и оспорвания на произход, осиновявания, завещания и всички други отношения, обуславящи имуществената общност – участниците в нея и техните дялове. Тези възражения се правят в първата фаза, защото са свързани с правото на делба. Във втората фаза може да има възражения само, ако след допускането на делбата общата собственост се е променила заради нови факти.

6.Решението на районния съд по допускане на делбата подлежи на обжалване и влиза в сила съобразно правилата на общия исков процес. В решението съдът се произнася между кои лица е допусната делбата, за кои имоти е тя и каква е частта на всеки съделител. То има самостоятелна правозащитна функция, придава самостоятелен характер на първата фаза и се зачита от съда на следващия етап. Ако по някаква причина искът бъде оттеглен и се прекрати процеса, решението от първата фаза запазва силата си. Ако съдът реши да не допусне делбата, същите лица не могат да предявят повторен иск на същото основание. Но може да се допусне нов иск за обща собственост, възникнала след влизането в сила на съдебното решение. Страни по предявения иск за съдебна делба са всички участници (настоящите, а не първоначалните участници в общата собственост) без значение дали ще са ищци или ответници.

7.Съдебните разноски се разпределя между всички съсобственици в зависимост от размера на дела, който се пада на всеки. Ако искът се отхвърли обаче, разноските се поемат от ищеца.

8.Във втора фаза всеки съделител, който иска да получи целия имот трябва да предяви претенция за това.Използва се и  вещо лице което дава заключение поделяеми ли са имотите, колко дяла могат да се образуват от тях и каква е пазарната им стойност.

9.Ако в общата собственост, подлежаща на делба, има имоти, в които съделителите имат обща собственост с трети лица, тя първо трябва да бъде ликвидирана, за да може да се извърши делбата. Ако това не стане преди съставянето на разделителния протокол, тези имоти се изключват и стават предмет на друга съдебна делба. Ако се дели един застроен имот, в който трети лица, които не са наследници също имат собственост, те също трябва да участват в делбата.

10.Когато имотът не може да се раздели реално, се прави публична продан при принудително изпълнение (с частен   съдия-изпълнител или държавен).Всеки от съделителите може да се включи в нея и когато имотът се продаде, всеки наследник получава част от цената спрямо дяла си.