Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Делба на сграда, жилище или друг самостоятелен обект

Индекс на статията

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЪДЕБНА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНА СГРАДА, ЖИЛИЩЕ ИЛИ ДРУГ САМОСТОЯТЕЛЕН ИМОТ

Кратък преглед на статията:

1.По съдебен ред, може да се ликвидира съсобствеността върху съсобствена сграда, жилище или друг самостоятелен обект по смисъла на ЗУТ, който представлява самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение и имащ самостоятелно функционално предназначение.

2.Съдебната делба, съгласно разпоредбите на ГПК, се осъществява в две фази:

І-ва ФАЗА – по допускане на самата делба, която приключва с влязло в сила решение на  районния съд.

ІІ-ра ФАЗА – в тази фаза на делбата се осъществява същинското разделяне на обекта, когато предмет на делбата е самостоятелна сграда, жилище или друг обект съдът изисква становище от общинската /районна/ администрация относно неговата поделяемост.

3.Съдебна делба на съсобствена сграда, на жилище или друг обект се извършва, само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в самостоятелни обекти без значителни преустройства и без неудобства, по  – големи от обикновените, при спазване на строителните правила и нормативи.

4.Когато неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, и преживелият съпруг или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права, няма собствено жилище. В този случай съдът по негово искане може да му го остави, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари.

5.Когато става дума за неподеляем имот, който е жилище, в което при откриване на наследството живее един или няколко сънаследници, нямащи друго жилище. В този случай всеки от съделителите може да поиска то да бъде поставено в неговия дял. Тук дяловете на останалите съделители се уравняват с друг имот или с пари. Ако няколко съделители, отговарящи на горните условия, предявят претенции, то се предпочита онзи, който предложи по-висока цена.

6.Ако уравняването не бъде изплатено в 6 месечен срок, решението за възлагане по молба на другите съделители се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан.