Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Неизплащане на издръжка

Индекс на статията

НЕИЗПЛАЩАНЕ НА ИЗДРЪЖКА 


Издръжката се дължи до момента на достигане на пълнолетие на детето (18 г.), а когато то учи редовно в средни и висши училища - за предвидения срок на обучение (до навършване на 20 г. при обучение в средно и на 25 г. във висше учебно заведение). 
Когато плащането на присъдена издръжка се бави, се дължи законна лихва (основен лихвен процент + 10 пункта, или около 10-11% годишна лихва към настоящия момент).
Ако бившият ви партньор спре да плаща издръжката, можете да се обърнете към съдебен изпълнител. Дължимите и неплатени суми се събират чрез изпълнително дело. То се образува на базата на изпълнителен лист, издаден от съда, постановил решението за издръжката.

Правото на издръжка е право на детето, затова тя не може да се търси лично от родителя, при когото то живее.

Молбите до съдебните органи се подписват от името на родителя като законен представител на детето (когато то е малолетно - до 14 години) или от детето със съгласието на родителя му (когато е непълнолетно - между 14-18 г-годишно).

 Издръжката е дълг с предимство 

Съдебният изпълнител предприема нужните законови действия и може да налага посочените в закона мерки. Най-често в тези случаи се налага запор върху трудовото възнаграждение на родителя длъжник или пък запор върху банковите му сметки, като най-лесен и бърз способ за събиране на вземането. В Гражданския процесуален кодекс са посочени несеквестируемите вещи и доход на длъжника, върху които по правило не може да бъде насочвано принудителното изпълнение. Когато става дума за неизпълнение на задължение за издръжка, тези ограничения са неприложими относно несеквестируемия доход, земеделски земи и единственото жилище на длъжника. Това означава, че върху тях могат да бъдат налагани запор/възбрана и те да бъдат предмет на принудително изпълнение.

Когато длъжникът има и други задължения, вземането за издръжка се удържа изцяло от трудовото му възнаграждение, преди удръжките за другите му задължения.

Трябва да се знае, че удръжките върху трудовото възнаграждение за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките доходи на длъжника при спазване на изискванията за несеквестируем доход.

Изплащане на присъдена издръжка от държавата

Ако длъжникът не разполага с имущество, като взискател имате възможност да поискате издръжката да бъде изплащана от държавата чрез съответната община за негова сметка. За да стигнем до тази хипотеза, следва да са налице две задължителни предпоставки:
1. Издръжката е присъдена с влязло в сила съдебно решение в полза на български гражданин.
2. Издръжката не се изплаща редовно от длъжника по образуваното изпълнително дело. За неизплащане редовно се приема случая, в който по изпълнителното дело не постъпват суми за пълния размер на две и повече месечни вноски, въпреки че са предприети изпълнителни действия, или когато се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудително изпълнение.

Редът по който общината изплаща неизплатената издръжка е уреден в Наредба за определяне реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

Изплащането на издръжката се извършва чрез общината по постоянния адрес на взискателя по изпълнителното дело. За да се стигне до плащане, е необходимо съдебният изпълнител да изготви констативен протокол, че неизправният длъжник няма доходи и имущество, върху които да се насочи изпълнение. Това става след цялостно проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника по искане на взискателя. Когато длъжникът има доходи и имущество, върху които не може да се насочи принудително изпълнение, в протокола се описват доходите и/или имуществото, като се посочват причините, поради които не може да се осъществи изпълнение върху тях.

След изготвяне на протокола чрез съдебния изпълнител до общината се подава писмено искане за издръжката. Взискателят е длъжен преди всяко плащане да попълни декларация, че за конкретния месец не е получил издръжка от длъжника.
Месечната издръжка се изплаща след изтичане на периода, за който се дължи. На всеки 6 месеца съдебният изпълнител прави служебна проверка, като изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника информация от НАП, НОИ, Агенцията по вписванията, банките и т.н. В 3-дневен срок от постъпване на исканата информация изпълнителят уведомява общината за резултатите от проверката.

Трябва да следите дали това се спазва, защото, ако съдебният изпълнител не представи информацията в общината, плащането се спира. То се възобновява след представяне на информацията, броено от датата на спиране. Разходите за такси, разноски и за лихви по изпълнителното дело не се изплащат от общината. Те се събират от длъжника чрез съдебния изпълнител.

Ако кметът на общината откаже или не се произнесе по молбата за изплащане на издръжката, може да подадете жалба по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК) срещу изричния или мълчалив отказ. Следва да имате предвид, че невъзможността изплатените средства да се възстановят на държавата не трябва да служи като основание да бъде отказано изплащането на присъдената издръжка.

Платената от държавата издръжка е за сметка на неизправния длъжник като той е задължен да я възстанови заедно със законната лихва.
Събирането се извършва отново от съдия изпълнител въз основа на издадения срещу длъжника изпълнителен лист, като събраните суми се внасят по бюджета на съответната община, която ги е изплатила.

Наказателна отговорност за неплащане на издръжката

Независимо дали има образувано изпълнително дело или не, по молба на имащия право на издръжка или на неговия законен представител, може да бъде образувано досъдебно производство за престъпление от общ характер и с обвинителен акт на прокурор да бъде повдигнато обвинение пред съд за престъпление по чл. 183 ал. 1 от Наказателния кодекс – неплащане на издръжка за две и повече месечни вноски.

Наказанието, което законът предвижда е лишаване от свобода до 1 година или пробация. Честа практика е подсъдимият да бъде осъден на лишаване от свобода, като съда да отложи изпълнението на наказанието (условно осъждане).

Условното осъждане, макар и често да не се приема като “истинско“ наказание, всъщност е доста сериознa последица от реализираната наказателна отговорност и може да има изключително тежки последици за осъдения.