Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Неизплатени трудови възнаграждения

ПРАВА НА РАБОТНИКА ПРИ ЗАБАВЯНЕ ПЛАЩАНЕ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ОБЕЩЕТЕНИЕ ПО КТ ИЛИ ПО ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ:

1Имате право да прекратите трудовият договор без предизвестие, на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ;

2Имате право на обезщетение, на основание чл.221, ал.1 в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

3Имате право на пълно изплащане на дължимото възнаграждение, заедно с законната лихва.

4Имате право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност- чл.224, ал.1 от КТ.

КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ЗАКОННО ДАДЕНИТЕ ВИ ПРАВА:

Ако сте решили да прекратите трудово-правните си взаимоотношения с работодателя поради неизплащане на месечното ви възнаграждение, първо трябва писмено да уведомите работодателя, че прекратявате Трудовия договор на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ.

Имайте впредвид, че съгласно чл.245, ал.1 КТ при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

Тоест за да прекратите Трудовият договор без предизвестие трябва работодателя да е забавил плащането на поне една месечна заплата или на обезщетение по КТ или по общественото осигуряване.

След като уведомите работодателя, същият е длъжен да издаде Заповед за прекратяване на трудовия договор, където да опише начислените, но неизплатени работни заплати, размера на обезщетението, което се дължи на основание чл.221, ал.1, размера на обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ.Заповедта следва да ви бъде връчена.

Ако в Заповедта не са описани размерите на посочените по-горе обезщетения, както и дължимите възнаграждения, подпишете същата, като напишете и възраженията си/ не са записани дължимите възнаграждения, дължими обезщетения и др./

Ако работодателят не ви заплати доброволно дължимите трудови възнаграждения и обезщетения ще се наложи да търсите същите по съдебен ред. Добре е предварително да се сдобиете с Извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения, като за целта подадете молба до работодателя.Ако Работодателя не ви съдейства и откаже да ви издаде Извлечение, може да подадете Жалба до Инспекцията по труда, тъй като, съгласно чл.128, т.3 от КТ Работодателят е длъжен при поискване от ваша страна да ви издаде такова Извлечение и носи административно наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията си.

Можете да изберете да подадете, на основание чл.410 от Гражданско процесуалният кодекс Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по образец до Районен съд/отнася се само за суми до 25 000 лв./, като по този начин, ако работодателят ви не възрази срещу издадената Заповед в срок, ще ви бъде издаден изпълнителен лист за дължимите суми.

Ако работодателят възрази в срок, съдът ще ви окаже, че можете да предявите иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, което и следва да сторите.

Може също така да заведете направо иск срещу работодателя за дължимите суми, който иск се разглежда по реда на бързото производство. След успешно приключване на съдебното производство и осъждане на работодателя да ви заплати дължимите суми, можете да се сдобиете с изпълнителен лист, въз основа на който да образувате изпълнително производство и да насочите принудително изпълнение срещу работодателя.

За трудовите дела не се дължи държавна такса от страна на работника/служителя, а разноските по делото/адвокатско възнаграждение, депозити за вещи лица, държавна такса/ се присъждат на страната срещу която е издадено Решението, тоест работодателя.

 

Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори ви предлага:

 

1Правна консултация и изготвяне на необходимите документи за прекратяване на трудовото правоотношение;

2Представителство пред работодателя, във връзка с прекратяването на трудовия договор, посредничество при водене на преговори с работодателя, с цел погасяване на задълженията;

3При необходимост представителство пред Инспекция по труда, във връзка с подаване на Жалби срещу работодателя за нарушения на трудовото законодателство;

4Процесуално представителство и водене на съдебни производства по издаване на заповед за изпълнение;

5Процесуално представителство и водене на искови съдебни производства;

Цената на предоставяните услуги винаги зависи от сложността на правния казус и времето, необходимо за разрешаването му, както и от действията, които желаете и следва да бъдат извършени, и се договаря индивидуално с всеки един клиент.