Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Правни услуги за физически лица

1.Устни и писмени консултации;

2.Правна помощ при имотни сделки;

3.Изготвяне на договори, нотариални актове за собственост, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, нотариални покани, пълномощни и др. книжа за нотариално вписване;

4.Брачни договори;

5.Процесуално представителство по :

*Граждански-наследствени, облигационни, делба, вещно-правни, трудови, бракоразводни, поставяне под запрещение, защита и възстановяване на нарушено владение, производство за сключване на окончателен договор;

*Административни, административно-наказателни, изпълнителни, обезпечителни производства и извънсъдебни способи за решаване на правни спорове;

6.Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии и др.;