Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Права на клиентите

Вашите права

Като наши клиенти Ви гарантираме минимум следните права*:

1 Право на абсолютна дискретност;

2 Право на адвокат, напълно лоялен към клиентите си;

3 Право на адвокат, необременен с какъвто и да е конфликт на интереси, т.е. недеиства пряко или косвено за противната страна или за някое трето лице и който е независим от чужди влияния;

4 Право на откровено писменно и устно представителство;

5 Право на текущо осведомяване, на компетентни съвети, на грижливо представителство и съвестно изпълнение на поетите от адвоката задължения;

6 Право на подробно и ясно определяне на възнаграждението на адвоката;

7 Правото да получава адвокатска защита при всякакви обстоятелства;

*Извлечение от Харта за правата на клиентите-приета на 04.10.2001 г. на Конференцията на Световната асоциация на юристите в Дъблин, не е приета и ратифицирана от РБългария