Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

Индустриална собственост

Индустриална собственост

Интелектуална и индустриална собственост, представляват право върху нематериални блага. Това че става дума за права върху нематериални блага, не означава, че те са неимуществени (като личните права), а тъкмо напротив. Някои от правата върху интелектуална собственост също имат личен характер, но има разлика между лични неимуществени права и права върху нематериални обекти.
Няма дефиниция за индустриална и интелектуална собственост, а изброяване, от което се правят изводи.

Правата върху нематериални блага са защитени за първи път от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 1883 г. (с последна редакция от Стокхолм 1967 г.). На конгрес във Виена 10 г. по-рано се поставя въпросът каква е закрилата на индустриалната собственост и се установява, че в международен план такава закрила няма (има национална, но не и международна). Парижката конвенция създава Парижки съюз за закрила на индустриалната собственост, който е една от първите международни организации.

Парижката конвенция дава и определение на понятието индустриална собственост - чл. 1, ал. 2 ПК: Закрилата на индустриалната собственост има за обект патентите за изобретения, полезните образци, индустриалните рисунки или модели, фабричните или търговски марки, знаците за услуги, търговското име, указанията за произход или наименованията на мястото за произход, както и преследването на нелоялната конкуренция; под индустриална собственост се разбират:

1) Права върху патенти за изобретения. Патентът е документът, с издаването на който се свързва изключителното право за използване и разпореждане с изобретението в полза на патентопритежателя. Това всъщност не е обектът на закрила, а актът, който го закриля - обектът е изобретението, а патент е документът за закрила.

2) Права върху полезни модели. Полезните модели са известни още като “малки изобретения” – оригинални изобретателски решения. Не подлежат на закрила като полезни модели методите на производство. При полезните модели има по-занижени критерии (за изобретателско равнище), закрилата им е по-занижена (по-къс срок - 10 г.), по-ниска такса.

Правната закрила на патентоспособни изобретения и полезни модели се предоставя съответно с патент и свидетелство за регистрация на полезно изобретение.

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Могат да бъдат регистрирани полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка. Патентът и регистрацията в Патентното ведомство имат действие по отношение на трети лица от публикацията за издаването им в официалния бюлетин на ведомството. По искане на заявителя всяка заявка за патент може да получи национален или международен приоритет от по-рано подадени заявки. Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката. Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката, но може да бъде продължен за два последователни периода от по 3 години.

3) Права върху промишлен дизайн (“индустриални рисунки и модели” по ПК). Това също е идея, която се прилага при производството. Има се предвид обаче не техническо решение (за разлика от изобретението и полезния модел), а естетически резултат: видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях (чл. 3, ал. 1 Закон за промишления дизайн). Това е оригинално и ново оформление, а не нещо, което следва от функциите (трябва да е нещо, различно от това, което изисква функцията, за да се защити като дизайн) - чл. 11, ал. 2, т. 2 ЗПД. Освен белезите по чл. 3 дизайнът трябва да притежава новост (чл. 12 ЗПД) и оригиналност (чл. 13). Срокът на действие на регистрацията е 10 г., може да се подновява три пъти последователно за по 5 г. (чл. 15).

4) Права върху фирменото наименование. Търговското име е наименованието, под което е известно и се експлоатира едно предприятие. Съдържанието и регистрацията му се уреждат от търговското законодателство. Това наименование идентифицира самия търговец - наименованието, с което лицето извършва стопанска дейност. Съществува задължение да се притежава търговско име, само едно (при марката няма задължение, но едно предприятие може да има повече от една марка).

5) Права върху търговската марка. Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично (чл. 9, ал. 1 ЗМГО). ЗМГО урежда четири вида марки. Марката идентифицира продукцията на търговеца (фирмата идентифицира самия търговец, няма пречка фирма и марка да съвпадат). Срокът на действие на регистрацията е 10 г., може да се подновява последователно за по 10 г. (чл. 20 ЗМГО). Може да има еднакви марки за назоваване на различни обекти (това правило не важи за световните марки).

6) Права върху географски означения. Те идентифицират мястото, което в едни случаи се свързва с географски и исторически особености, а в други – с производство на една стока (показва произход). Географските означения биват: 1) наименование за произход (чл. 51, ал. 2 ЗМГО - означаване на произхода, качествата на стоката се дължат на географската среда); 2) географско указание (чл. 51, ал. 3 - означаване на произхода, качество или друга характеристика на стоката могат да се отдадат на произхода). Закрилата се получава чрез регистрацията и се прекратява, когато престане да съществува връзка между географската среда и качествата на стоката (чл. 56).

7) Правила за предотвратяване на нелоялната конкуренция (свързана с марките, фирмите, дизайна). Определени неща са забранени и се преследват като нелоялна конкуренция. Това е негативен обект на закрила. - Нелоялна конкуренция според чл. 10, второ, ал. 2 ПК е всеки акт на конкуренция, който е противен на честните обичаи в областта на индустрията или търговията:

1) дейността да е в областта на индустрията (произвеждане на материални блага, които природата не дава в готов вид, както и рудодобив, добив на кариерни материали) или търговията (предоставяне на права върху материални блага или услуги срещу възнаграждение);

2) конкурентна дейност (да се извършва и от други лица);

3) противоречие с честните обичаи (напр. да не се преиначават обстоятелства във връзка с дейността на конкурента).

В ал. 3 са посочени конкретни забранени действия. - ЗЗК, чл. 30: действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или с потребителите.

В чл. 31-35 ЗЗК са формулирани и няколко специални състава.

Общото между всички обекти е, че са нематериални блага и права върху такива блага, които са тясно свързани с индустрията (масовото производство) в най-широк смисъл: селско стопанство, добив на полезни изкопаеми, образование, здравеопазване и т.н.

Тези права, които са обхванати от понятието индустриална собственост, са numerus clausus и към тях повече от век не са добавяни нови. ПК определя съдържанието на понятието индустриална собственост като сборно, включващо изчерпателно изброени нематериални блага със стопанско значение.

 

Патент и полезно изобретение

Патенти и свидетелства за регистрация на полезно изобретение

Издаване на патент за изобретение по национална заявка

Законова уредба:

• Закон за патентите и регистрацията на полезните модели; Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти.

Процедура:

• Подаване на заявката в Патентното ведомство

Необходими документи:

• Заявление за патент по образец;

• Описание, разкриващо най-малко същността на изобретението (3 екземпляра);

• Патентни претенции (3 екземпляра); • Чертежи, ако са необходими за поясняване на изобретението (3 екземпляра);

• Реферат (3 екземпляра);

• Декларация и приоритетно свидетелство по образец, когато се претендира за приоритет;

• Пълномощно на представителя по индустриалната собственост по образец, ако заявителят подава заявката чрез него;

• Документ за платени такси;

• Декларация за лицензионна готовност по образец - при изразено желание на заявителя;

• Декларация за действителния изобретател по образец ако заявителят е различен от изобретателя.

Срокове:

• Информация за заявката за изобретение се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство 18 месеца след датата на подаването й или приоритетната дата.

Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка

Законова уредба:

• Закон за патентите и регистрацията на полезни модели.

Процедура:

• Подаване на заявка в Патентно ведомство

Необходими документи:

• Заявление за регистрация по образец;

• Описание на полезния модел (2 екземпляра);

• Претенции (2 екземпляра);

• Чертежи, ако са необходими (2 екземпляра);

• Реферат;

• Декларация и приоритетно свидетелство по образец, когато се претендира за приоритет;

• Пълномощно на представителя по индустриалната собственост по образец, ако заявителят подава заявката чрез него;

• Документ за платени такси;

• Декларация за действителния изобретател по образец ако заявителят е различен от изобретателя.

Срокове:

• Информация за полезния модел се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство след регистрацията.

Адвокатска кантора " Стойчевска § Партньори " предлага на своите клиенти следните услуги:

• Първоначална консултация относно правните възможности в областта на индустриалната собственост и издаването на патент и свидетелство за регистрация на полезен модел;

• Правна консултация относно изготвено описание и претенции и правно съдействие и помощ при попълване на заявка за патент и полезен модел;

• Изготвяне на искане за обявяване недействителност/заличаване на патент/полезен модел;

• Процесуално представителство пред Софийски градски съд при обжалване на актове на Патентното ведомство по реда на Административно процесуалния кодекс -решенич на отдела по спорове, постановени съгласно чл. 58, ал. 3, т. 1 и чл. 58, ал. 5; решения на експертизните отдели по чл. 46, ал. 1, чл. 46а, ал. 1 и 2, чл. 47, ал. 3 и 4, чл. 75г, ал. 3 и чл. 75д, ал. 3 и 4;

• Процесуално представителство по искове за нарушение на патентни права: установителен иск за факта на нарушението; иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи; иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права; споровете за установяване на действителния изобретател; Споровете дали изобретението или полезният модел са служебни по смисъла на чл. 15; Споровете за правото на заявяване по чл. 13; Споровете за право на преждеползване по чл. 21 и право на послеползване по чл. 22; Споровете за нарушаване на изключителното право; Споровете за установяване факта на внедряването на патентовано изобретение или полезен модел; Споровете за размера на възнагражденията при предоставяне на принудителна лицензия.

Разлика между ателие и апартамент

Каква е разликата между ателие и апартамент?

Законодателно никъде няма дефиниция на думата „апартамент“. За това което разбираме като кажем апартамент, ЗУТ използва думата „жилище“ и дава определение и минимални изисквания.

Жилището е: съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Изискванията към жилище (апартамент) могат да бъдат извлечени от разпоредбите на ЗУТ и Наредба №7 и са следните:

• да има самостоятелен вход;

• да има най-малко едно жилищно помещение;

• да има кухня или кухненски бокс;

• да има баня-тоалетна; •

да има складово помещение.То може да бъде в жилището или извън него: мазе, таван или килер;

• да не е с изложение изцяло на североизток, северозапад или север;

• светлата височина на жилищните помещения в нови жилищни сгради трябва да бъде най-малко 2,60 м;

• жилищните помещения в подпокривното пространство на жилищни сгради трябва да имат светла височина най-малко 2,30 м в 50% от площта им и най-малко 1,50 м в най-ниската им част;

• да имат комини в дневните и в кухните; • стаите и кухните трябва да имат прозорци;

• площта на прозорците за дневни да е най-малко 1/6 от площта на помещението;

• площта на прозорците за спални, кухни и кабинети да е най-малко 1/7 от площта на помещението;

• при горно осветление или при осветление в наклонени плоскости размера на прозорците може да се намали с до 30 на сто;

• да нямат спални непосредствено до асансьорни шахти, сметопроводни и други помещения или пространства с източници на шум и вибрации, по-големи от пределно допустимите съгласно хигиенните норми;

• входните преддверия в жилищата да бъдат с минимална широчина 1,3 м;

• коридорите да бъдат с минимална широчина 0,9 м;

• да е надземно.

Всички тези изисквания важат за новопроектирани жилища (апартаменти) и трябва да се спазят, ако правите проект за преустройство и смяна на предназначението на ателие в апартамент.

От друга страна ателието е нежилищно помещение и служи за индивидуална творческа дейност. Изискванията към ателие са: Ателиетата трябва да имат самостоятелен санитарен възел. Няма други изисквания.

А защо изобщо има ателиета и апартаменти?

Практическите причини наложили това разграничение общо взето са следните:

1.Основната причина да има много ателиета е изискването за необходимия брой паркоместа за жилищни блокове: 1 брой на жилище и 10% допълнителен брой на местата за посетители. Няма описани изисквания за паркоместа към ателие. В последствие МРРБ с писмо-указание от края на 2006г. започва да изисква и по едно паркомясто за ателие. Това не е изискване да имате личен гараж или паркомясто като придатък към апартамента, а общо изискване да бъдат осигурени необходимият брой паркоместа за жилищния блок в рамките на парцела. Дали ще бъдат гаражи на партера, гаражи или паркоместа в подземен паркинг, открит паркинг в парцела или комбинация е въпрос на конкретно решение за всяка сграда. С архитектурния проект трябва да се докаже, че са осигурени, за да се получи разрешение за строеж. Разбира се, всеки предприемач иска повече квадратни метри за продажба и по-малко двор или скъпо подземно строителство. Така апартаментите, за които не могат да се осигурят паркоместа стават ателиета още на проект. Това е основната причина наглед пълноценни апартаменти да се водят по документи ателиета. 

2.Всяко жилище (апартамент) трябва да има склад. Това може да е мазе, таван или килер в самото жилище.

3.Не се допуска жилището да бъде изложено изцяло на североизток, северозапад или север. Това не е често срещана причина, но все пак в редки случаи, при парцели с много лошо изложение наистина има апартаменти, за които е невъзможно да се спази това изискване и те стават ателиета. 

4.На постоянното покачване на цените на имотите по време на бума на строителството – 900, 1000, 1200, 1500 за кв.м, предприемачите отговаряха с апартаменти с все по-малка и по-малка квадратура, за да запазят крайната цена в някакви разумни психологически граници. Така ако в един период можеше за 65000 евро да си купите нормален 65-70м2 едностаен апартамент, само една година по-късно цената пак беше 65000 евро за едностаен апартамент, но предприемачите искаха те да са 50-55м2. Всички помним тези луди години.

5.Друга основна причина е, че на пазара се търсиха тези малки жилища – 30-35м2. Комбинирайки това с предната причина доведе до проектиране на кооперации с много на брой малки жилища с изискването за много повече паркоместа отколкото биха трябвали за същата кооперация, но с по-малко на брой по-големи апартаменти. Така част от тях отново стават ателиета.

6.Към жилищата има минимални изисквания за светла височина, към ателиетата няма. Същевременно всяка сграда е ограничена с максимална височина и нивото на терена. В подпокривните етажи не винаги остава достатъчно светла височина за жилища (апартаменти) – затова там има ателиета.

Ателие или студио?

Думата студио липсва в българските закони. Студио навлезе като търговско наименование основно от жилищно-ваканционното строителство в курортните комплекси, където пазара беше ориентиран към чужденци и този тип малки жилища-ателиета бяха предпочитани. Думата студио е позната на западноевропейците за малко жилище.

Правни, данъци и други разлики:

• ако апартамента се декларира като основно жилище, данъкът се намалява с 50 %. За ателиета няма облекчения;

• ако за вас и членовете на семейството ви, апартамента е единствено жилище, не може да ви го отнеме съдебен изпълнител и да ви оставят на улицата - това имущество е несеквестируемо. Несеквестируемост не важи за ателие;

• нямате право на административен адрес (адресна регистрация) в ателие. Въпреки, че много хора имат такава регистрация в ателие, по закон нямате право и сега режима е затегнат спрямо предни години;

• според семейния кодекс ателието не е семейно жилище;

• възможно е да се развали сделка, ако са ви продали апартамент или жилище, но той не отговаря на всички архитектурни норми за да бъде апартамент;

• възможно е да ви откажат монтиране на двутарифен електромер (дневна/нощна) за ателие, защото не сте жилище;

• ако сте собственик на ателие, може да получите определени предимства при спорове за наследство, развод и др. Например ако другата страна притежава жилище (апартамент), а вие само ателие имате предимство, защото нямате жилище.

Мога ли да живея в ателие?

Реално може да живеете там. Няма забрана да творите в ателие или работите денонощно в офиса.

Съгласно ЗУТ Чл. 178 Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация. При констатиране на такова нарушение, началникът на ДНСК или кметът според категорията на строежа : - забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно; - на база съставен акт по Закона за административните нарушения и наказания, издава Наказателно постановление. Възможно ли е преустройство и промяна на предназначението от ателие в апартамент? Да. Не е необходимо и съгласие от съседи или общо събрание. Но трябва да се докаже с архитектурния проект, че ателието отговаря на всички изисквания за апартамент. Докато винаги може да се изгради допълнителна ниша-гардероб за склад във всяко ателие, то най-сложно и често невъзможно е да се осигури паркомясто.

Електронен публичен търг

Създаване на онлайн платформа за електронни публични търгове по реда на ГПК

            С последните промени в ГПК беше въведена възможността вещ, върху която е насочено изпълнение да бъде продавана по правилата на електронен публичен търг.

В 18-месечен срок от влизането в сила на измененията в ГПК Министерството на правосъдието трябва да създаде онлайн платформата за електронни публични търгове, а в 12-месечен срок министърът на правосъдието следва да издаде наредба за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

Какви са предимствата на Електронните публични търгове?

Намираме за съществено в новата регламентация, възможността по писмено искане на собственика на недвижим имот съдебен изпълнител да може да проведе електронен публичен търг и без да е представен изпълнителен лист. При наличие на ипотека или особен залог върху имота за провеждане на търга се изисква писмено съгласие на ипотекарния или заложния кредитор. Началната цена на вещите се посочва от собственика, а в случаите на учредена ипотека или особен залог - от собственика и обезпечения кредитор.

Считаме, че тази възможност ще доведе до намаляване на съдебните и разноските по изпълнението, като длъжниците ще могат да продават сами вещите си преди срещу тях да е издаден изпълнителен лист и съответно да са им присъдени разноски.

Дали въвеждането на електронните търгове ще повиши доверието на гражданите към съдебните изпълнители, тепърва ще се види, но може да се каже, че чрез електроните публични търгове процесът ще стане публично достъпен, анонимен и проследим. Никой от участниците в е-търга не вижда кои са останалите наддавачи, а само собствените си оферти и най-високата към дадения момент. Системата ще позволява всяко действие не само на наддавачите, но и на съдебния изпълнител, да бъде проследено и ако има проблеми или сянка на съмнение, че нещо не е както трябва, администраторите на системата могат да предоставят информация какво се е случило. Така няма да има съмнения, че някои търгове са нагласени за определени хора. Електронните търгове са страхотен инструмент - от една страна да се повиши доверието в съдебните изпълнители, а от друга страна те да бъдат контролирани. 

Електронни търгове се провеждат успешно в Унгария, Латвия, Казахстан, Франция, Холандия, Белгия, Пошла, Словакия, Латвия и САЩ.

Предимствата на електронните публични търгове са значителни. Съдебният изпълнител на практика не участва в тази процедура, всичко се извършва по електронен път. Наддавачите не се познават един друг, не знаят колко предложения има. Въобще липсват възможности за злоупотреби. На практика органът, провеждащ търга, само подава информацията в платформата за търгове, а самото наддаване се извършва компютъризирано. Това прави търговете надеждни и прозрачни. С електронните търгове се премахват писмените оферти и се елиминира подаването на множество оферти.

Друго предимство е регламентираната в ГПК възможност покупката на недвижима вещ от електронен публичен търг да бъде финансирана от кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции. В този случай плащането на сумата, с която се кредитира покупката ще се извършва от кредитната институция по посочената в обявлението за публична продажба банкова сметка на съдебния изпълнител. В случай че постановлението за възлагане бъде отменено по реда на чл. 435 и следващите от ГПК, съдебният изпълнител, извършващ продажбата ще връща получената по реда на предходната алинея сума на финансиращата кредитна институция. Предвижда се и възможност по писмено искане на финансиращата кредитна институция, съдебният изпълнител да вписва заедно с постановлението за възлагане и законна ипотека върху имота.

Как ще се провеждат Електронните публични търгове?

Мястото на провеждане на електронния публичен търг е онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Наддаването на електронния публичен търг ще продължава 7 дни и ще завършва в 17,00 часа на последния ден, в случай че няма подадено ново наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. В случай че през последните 10 минути на търга се подаде ново наддавателно предложение, търгът се удължава автоматично с още 10 минути. Търгът приключва, след като през последните 10 минути няма подадено наддавателно предложение.

Регистрацията на наддавачите ще се извършва с електронен подпис или в канцеларията на съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител, извършващ продажбата, оторизира или отказва оторизация на регистрирания наддавач в 5-дневен срок от регистрацията на наддавача. Съдебният изпълнител отказва оторизация, ако не е внесен задатък, както и в случаите по чл. 490, ал. 1 / Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат право да вземат участие в наддаването/.

Регистрирането на наддавачите за участие в електронния търг ще продължава един месец и ще завършва в 17,00 часа на посочения в обявлението ден.

Наддавателните предложения се увеличават с една стъпка. Стъпката при провеждането на електронен публичен търг е определена в чл.501д от ГПК и представлява процент от началната цена и е в размер, както следва:

1. при начална цена до 10 000 лв. - 10 на сто от началната цена;

2. при начална цена от 10 000 до 100 000 лв. - 5 на сто от началната цена;

3. при начална цена над 100 000 лв. - 2 на сто от началната цена.

Последната заявена от наддавач цена ще е публична в онлайн платформата за електронни публични търгове. След края на електронния публичен търг платформата за електронни търгове ще изпраща автоматично съобщение до всички оторизирани наддавачи за достигната цена на имуществото.

В двуседмичен срок, обявения за купувач следва да внесе по сметка на съдебния изпълнител цената, като приспадне заплатения от него задатък. При не плащане на цената за купувач се обявява за купувач на имота наддавача, който е предложил следващата най-висока цена; ако този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната; наддавачът, който е бил обявен за купувач, но не внесе в срок предложената цена, губи платеният от него задатък; след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

Изпълнително производство- промени в ГПК от 2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО- новите промени в ГПК

Нови правила при връчване на съдебни книжа

Затягат се правилата за призоваване на длъжника. Надеждата е да се ограничи до минимум практиката хората да „бъдат съдени“, без да разберат. Дали ще се постигне този резултат, остава практиката да покаже.

Съгласно приетите в чл.47, ал.1 изменения и допълнения когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден.

Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението. Съгласно ал.3 когато ответникът не се яви да получи книжата, съдът служебно ще проверява неговата адресна регистрация и ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната ще разпорежда връчване съответно по настоящия или постоянния адрес.

Съдът, също така, ще проверява служебно и местоработата на ответника и ще разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност.

Създава се нова ал.2 на чл.61 относно спиране сроковете в гражданското производство. Сроковете ще спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Такси по изпълнението

Въвежда се своеобразна скала за пропорционалната такса на ЧСИ, която ще намали сериозно разходите по принудителното изпълнение. Съгласно чл.73, ал.4 процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада пропорционалната такса за опис, която не може да надвишава с повече от една втора размера на таксата за опис, определена към момента на извършване на описа.

Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или на взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер. За задължение в размер над четиридесет и пет минимални работни заплати този сбор не може да надвишава една петнадесета от задължението, но не по-малко от три минимални работни заплати. Създава се нов чл.73а, съгласно който:

Сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника в едно изпълнително производство не може да надвишава за задължения в размер:

1. до 10 на сто от минималната работна заплата - 30 на сто от минималната работна заплата;

2. от 10 до 20 на сто от минималната работна заплата - 40 на сто от минималната работна заплата;

3. от 20 до 50 на сто от минималната работна заплата - 50 на сто от минималната работна заплата;

4. от 50 на сто до една минимална работна заплата - 70 на сто от минималната работна заплата;

5. от една до две минимални работни заплати - 80 на сто от минималната работна заплата;

6. от две до три минимални работни заплати - 90 на сто от минималната работна заплата.

В този сбор не се включват таксите във връзка с администриране на жалби срещу действия на съдебния изпълнител, както и за уведомяване на присъединени взискатели и за присъединяването им. Когато е достигнат общият сбор на таксите и взискателят поиска нови изпълнителни действия, таксите за тях са за негова сметка и не се дължат от длъжника.

Въвежда се съразмерност при принудителното изпълнение

Парламентът прие да има съразмерност между принудителното изпълнение към длъжник и размера на задължението/ нов чл.442а от ГПК/. В кодекса беше записано, че наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението, като отчитат всички данни и обстоятелства по делото, процесуалното поведение на длъжника и възможността вземането да остане неудовлетворено. Занапред частните съдебни изпълнители ще отговарят за вреди, причинени от незаконосъобразно принудително изпълнение и когато са наложили обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по изпълнителното дело. Беше приет и текст, според който запор на банкова сметка на длъжник се налага до размера на дълга по изпълнителното дело.

Несеквестируемите доходи ще са с по-силна защита

Ако изпълнението е върху заплата, пенсия или друг доход от труд, то кредиторът ще може да си удържа само една четвърт от сумата при месечно възнаграждение до размера на минималната работна заплата (ако няма деца) или една пета (ако има деца)/чл.446 от ГПК/. Ако длъжникът получава между една и две минимални заплати, ще му се удържа една трета част (ако е без деца) или една четвърт (ако е с деца, които издържа). Ако възнаграждението на длъжника е между две и четири работни заплати, ще му се взема една втора част или една трета част в зависимост от това дали има деца или не. При заплата над четирикратния размер на МРЗ кредиторът има право на горницата над двукратния размер на минималната заплата или над 2.5 пъти от размера на МРЗ, в зависимост от това дали длъжникът има деца или не. За да се реши проблемът с множеството жалби на граждани, че им се запорират банкови сметки с несеквестируеми доходи, в ГПК / нов чл.446а/ се въвежда изискване към банките да не изпълняват запора, ако "от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа". При пенсии до размера на минималната работна заплата, обезщетения и помощи, преведени по банкова сметка, пък запорното съобщение изобщо не бива да се изпълнява. Одобрено бе и въвеждането на електронни запори върху пари по банкова сметка / нов чл.450а/.

Оценката на имота преди продан ще може да се оспорва

Друга част от приетите в сряда поправки в ГПК целят по-справедливо разпродаване на имуществото на длъжниците. Сега началната цена за публична продан на движим имот е 75% от определената му стойност. Занапред тя се вдига на 85%. Началната цена на недвижим имот, при която започва наддаването, пък ще бъде 80%. Важна новост е, че всяка от страните вече ще може да оспорва определената от вещото лице цена на имота, като поиска нова оценка с назначаване на ново вещо лице за своя сметка. Повторната продан ще започва при цена, която е 90% от началната цена по първата продан, а не 80%, както е сега. Увеличава се и сегашният едноседмичен срок, в който купувачът е длъжен да внесе предложената от него цена. Целта на мярката е да се стимулират покупките с банков кредит и да се увеличи броят на участващите в търговете лица, което ще вдигне и цените на имотите. Приети бяха и текстове за пресичане на практиката наддавачи в търговете да подават по няколко предложения, едно от които е с много висока цена, от което впоследствие се отказват. Предложения с цена, което е с повече от 30% над началната, ще се смятат за невалидни. Премахва се и възможността за подаване на множество наддавателни предложения.

Електронни търгове

Промените предвиждат и въвеждането на електронни публични търгове с цел да се предотвратят възможностите за злоупотреби. При електронните търгове участниците няма да знаят колко лица се явяват в състезанието за покупката на имота. Дава се възможност на самите длъжници да поискат електронен търг още преди съдебната фаза и изпълнителното производство по събиране на задължението им. Целта е те да постигнат възможно най-висока цена за своите имоти. Онлайн платформата на Министерството на правосъдието, чрез която ще се правят електронните търгове, трябва да е готова до година и половина. За да се насърчат длъжниците доброволно да уредят плащането, първата доброволна вноска се намалява от 30% на 20% от задължението. С промените се въвежда принудително изпълнение върху марка, патент, промишлен дизайн и други обекти на индустриална собственост, а също и върху обособена част от предприятие. Прави се опит и да се разрешат проблемите около подсъдността на изпълнителното производство, за да не се концентрират делата само в един район.

Още статии ...