Адвокатска кантора Стойчевска и Партньори. Обади се: 0888011848

На този сайт можете да получите информация:

На този сайт можете да получите повече информация за:

                          и още ...Да получите онлайн консултация   • Регистрация на търговско дружество в Агенция по вписване-Търговски регистър- ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КДА;
  • Онлайн регистриране на търговски дружества;
  • Промяна във вписани обстоятелства в Търговския регистър на търговски дружества - управител, седалище и адрес, прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на търговско предприятие, приемане, напускане и изключване на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, вписване на прокурист, прекратяване на дейността и заличаване на фирми, преобразуване на търговски дружества-сливане, вливане, отделяне разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, обявяване на ГФО и др. вписвания;
  • За услугата ползване на наш адрес за "седалище и адрес на регистрация" на вашето търговско дружество;
  • Регистриране на юридически лица с нестопанска цел;
  • Представителство в административни производства за издаване на актове, разрешения, лицензии;